dnes je 21.5.2024

Input:

111/1950 Sb., Zákon o hospodaření s některými místnostmi, platné do 30.4.1990

č. 111/1950 Zb.
[zrušené č. 116/1990 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. července 1950
o hospodaření s některými místnostmi.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) S místnostmi (po případě s celými budovami), které jsou určeny nebo jichž se užívá k jiným účelům než obytným nebo zemědělským, jako jsou na př. kanceláře, dílny, skladiště, obchodní místnosti, garáže a ateliéry (dále jen „místnosti“), se hospodaří podle plánu. Hospodaření podle tohoto plánu je určováno potřebami veřejné správy a hospodářského života, zejména pokud vyplývají z úkolů jednotného hospodářského plánu, požadavky hospodárného využití místnosti a účelného soustředění úřadů, orgánů, ústavů a podniků, jakož i účelem, pro nějž jsou místnosti určeny.
(2) Při hospodaření s místnostmi podle tohoto zákona je třeba přihlížeti též k potřebám bydlení.
§ 2
(1) Plán pro hospodaření s místnostmi sestavuje místní národní výbor, a to podle směrnic státního úřadu plánovacího, vydaných v dohodě s ministerstvem techniky a zúčastněnými ústředními úřady.
(2) K sestavení a provádění tohoto plánu místní národní výbor
a) může uložit vlastníkům budov nebo uživatelům místností, aby hlásili všechny místnosti nebo některé z nich (na př. určitého druhu nebo výměry a nebo místnosti uvolněné),
b) může zrušit nájemní a jiné smlouvy o užívání místností anebo užívací práva k nim, při čemž uloží uživateli místností, aby je vyklidil do určité lhůty, a
c) přiděluje místnosti, po případě náhradní místnosti podle plánu.
§ 3
(1) Ten, jemuž byla místnost přidělena, je oprávněn ji užívat dnem, kdy byl o pravomocném přidělení místnosti vyrozuměn, pokud je místnost vyklizena, jinak dnem skutečného vyklizení. Nedojde-li k dohodě o podmínkách užívání, rozhodně okresní národní výbor.
(2) V odůvodněných případech přizná místní národní výbor náhradu skutečné škody, jíž dosavadní uživatel trpěl. Při určování náhrady se přihlédne také k výhodám, které budou spojenu s přidělením náhradních místností. Náhradu poskytne ten, jemuž byla místnost přidělena.
§ 4
Místnosti, jichž bylo použito k provedení plánu a které mohou být přizpůsobeny k bydlení, prohlásí místní národní výbor za obytné; není-li místní národní výbor stavebním úřadem, prohlásí je na jeho návrh za obytné okresní národní výbor.
§ 5
Pokud je toho k zjištění a přidělování místností, může místní národní výbor konat prohlídku místností a požadovat potřebná vysvětlení.
§ 6
Vláda vydá nařízením bližší ustanovení o sestavení a provádění plánu; v tomto nařízení zejména také stanoví, které místnosti se vyjímají z účinnosti tohoto zákona, a může bližší úpravu podrobností svěřit vyhlášce státního úřadu plánovacího, vydané v dohodě s ministerstvem techniky a ostatními zúčastněnými ústředními úřady a uveřejněné v příslušném úředním listě.
§ 7
(1) Zrušuje se zákon č. 304/1921 Sb., o zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné, ve znění zákona č. 112/1946 Sb.
(2) Řízení ve všech zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné, zahájené před počátkem účinnosti tohoto zákona, bude dokončeno podle dosavadních předpisů; podle týchž předpisů bude postupováno v řízení a