dnes je 21.7.2024

Input:

111/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky, platné do 29.12.1958

č. 111/1951 Zb.
[zrušené č. 89/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. prosince 1951,
kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8 odst. 1 zákona č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách:
§ 1.
Aby se zabezpečilo úspěšné vytváření státních pracovních záloh pro důležitá hospodářská odvětví, dbají zúčastněné ústřední úřady o to, aby se rozvíjela nejužší spolupráce mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky podle dalších ustanovení tohoto nařízení.
§ 2.
(1) Podniky, při nichž se zřídí odborná učiliště nebo školy závodního výcviku, poskytnou těmto učilištím nebo školám bezplatné užívání těch výchovných zařízení, sloužících dosud účelům středisek pracujícího dorostu, jejichž správa se nepřevede na ministerstvo pracovních sil proto, že jsou s hlediska provozu neoddělitelnou součástí podniku, zejména
a) učňovských dílen,
b) podnikových základních odborných škol,
c) domovů pracujícího dorostu a
d) tělovýchovných zařízení.
(2) Náklady, spojené s udržováním zařízení uvedených v předchozím odstavci, hradí oblastní orgán pro správu odborných učilišť a škol závodního výcviku.
§ 3.
(1) Pro výrobní vyučování na provozních pracovištích poskytne, po případě zajistí podnik zejména
a) vhodná pracoviště pro žáky podle potřeb školení a práci odpovídající učebním plánům a osnovám,
b) potřebná výrobní zařízení, nástroje, materiál a technickou dokumentaci, jakož i potřebné pomocné síly k pracím na provozním pracovišti,
c) přesně vymezené výrobní (pracovní) úkoly pro každou skupinu žáků před zahájením práce,
d) podmínky pro bezpečné vyučování žáků a jejich instruktáž v technice bezpečnosti práce,
e) speciální pracovní výstroj a ochranné pomůcky pro žáky a výchovné pracovníky a potřebná hygienická zařízení (šatny, umývárny a pod.),
f) dopravu žáků a výchovných pracovníků na vzdálená pracoviště a zpět a jejich stravování na těchto pracovištích.
(2) Náklady, spojené s plněním povinností uvedených v předchozím odstavci, hradí podnik, vyjma náklady na stravu a dopravu žáků a výchovných pracovníků, které hradí oblastní orgán pro správu odborných učilišť a škol závodního výcviku.
§ 4.
(1) Výrobní vyučování na provozních pracovištích provádějí instruktoři odborného učiliště nebo školy závodního výcviku v mezích výrobních (pracovních) úkolů stanovených podnikem. Při tom lze žákům přidělit jen práce, které jsou v souladu s učebními plány a osnovami stanovenými ministerstvem pracovních sil.
(2) Žáci podléhají zásadně vedení instruktora. Vyžaduje-li toho povaha a organisace práce podniku, může vedoucí odborného učiliště nebo školy závodního výcviku v dohodě s vedením podniku rozhodnout, aby žáci pracovali pod vedením odborných dělníků podniku. Instruktor vykonává v těchto případech jen dohled na provádění výrobního vyučování.
(3) Pokud toto nařízení nestanoví jinak, musí instruktoři a žáci zachovávat provozní řád podniku. Při plnění výrobních (pracovních) úkolů řídí se instruktor pokyny vedení podniku.