dnes je 3.12.2023

Input:

111/1965 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách, platné do 31.5.1987

č. 111/1965 Zb.
[zrušené č. 152/1984 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 19. října 1965
o závěrečných učňovských zkouškách
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů podle § 228 zákoníku práce;
Základní ustanovení o závěrečných učňovských zkouškách
§ 1
(1) Učeň koná na konci doby učebního poměru závěrečnou učňovskou zkoušku. Úkolem této zkoušky je zjistit, jak je učeň připraven používat získané odborné vědomosti, dovednosti a návyky stanovené charakteristikou učebního oboru při plnění typických úkolů svého povolání.
(2) Závěrečné učňovské zkoušky organizuje a zajišťuje organizace1) určená krajským národním výborem a provádí je zkušební komise. Za přípravu a zabezpečení zkoušek odpovídá vedoucí organizace, v níž se závěrečné učňovské zkoušky konají. Za řádné provedení zkoušek odpovídá předseda zkušební komise.
§ 2
(1) Závěrečnou učňovskou zkoušku mohou vykonat
a) učni, kteří prospěli z odborného výcviku a v povinných předmětů předepsaných učebním plánem posledního ročníku učebního oboru;
b) pracovníci nebo členové družstva (dále jen „pracovníci“), kteří po 18. roce svého věku nabyli vědomosti a dovednosti zejména praxí v příslušném oboru, jimž organizace v dohodě se závodním výborem ROH výjimečně povolila vykonání závěrečné učňovské zkoušky, a kteří úspěšně vykonali zkoušku z odborných předmětů učebního oboru na učňovské škole nebo odborném učilišti (dále jen „škola“). Požadovanou praxí se rozumí doba praktické činnosti rovnající se době učebního poměru příslušného učebního oboru, prodloužená o 1 rok, u pracovníků s úplným středním všeobecným vzděláním konaná po dobu odpovídající době učebního poměru pro učně z řad absolventů střední všeobecně vzdělávací školy, a u pracovníků s úplným středním odborným vzděláním téhož nebo příbuzného oboru, konaná po dobu 1 roku.
c) pracovníci, kteří nedokončili přípravu pro povolání v učebním poměru a splňují podmínky podle písm. b) tohoto odstavce: do praxe se jim započítává potvrzená doba učebního poměru před 18. rokem věku. Pracovníci konají ve škole zkoušku jen z těch odborných předmětů, ve kterých v učebním poměru neprospěli.
d) pracovníci vyučení v příbuzné učebním oboru, kteří po 18. roce věku splňují v druhém oboru požadovanou praxi stanovenou organizací v rozsahu 6-12 měsíců, a jimž organizace v dohodě se závodním výborem ROH výjimečně povolila vykonání závěrečné učňovské zkoušky z druhého učebního oboru, a kteří před závěrečnou učňovskou zkouškou vykonali úspěšně rozdílovou zkoušku z odborných předmětů.
(2) Učni konají závěrečné učňovské zkoušky podle evidenčních stavů posledních ročníků.
(3) Pracovníky přihlašují organizace. Jmenný seznam pracovníků a vyplněné tiskopisy přihlášek ke zkoušce z odborných předmětů a k závěrečné učňovské zkoušce zašlou organizace krajskému národnímu výboru, a to nejpozději do 15. ledna. Krajské národní výbory přihlášky pracovníků evidují podle seznamu a rozdělí podle učebních oborů; přihlášky ke zkouškám z odborných předmětů postoupí školám a přihlášky k závěrečným učňovským zkouškám