dnes je 17.4.2024

Input:

112/1947 Sb., Zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé

č. 112/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. června 1947,
kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (dále jen „Zvláštní fond“), který byl zřízen zákonem ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb., a jehož právní poměry byly dále upraveny zákonem ze dne 21. dubna 1932, č. 54 Sb., a vládním nařízením ze dne 30. června 1937, č. 160 Sb., se zrušuje dnem 31. prosince 1945 bez likvidace.
(2) Veškerá práva a závazky Zvláštního fondu včetně pohledávek a závazků, které na Slovensku měly býti upraveny podle § 33, odst. 2 zákona ze dne 22. července 1941, č. 172 Sl. z., o zřízení Pomocného fondu peněžních ústavů (dále jen „Pomocný fond“), a práv a závazků vůči subjektům, na které se vztahuje nařízení s mocí zákona ze dne 31. března 1944, č. 34 Sl. z., kterým se mění a doplňuje nařízení s mocí zákona č. 242/1940 Sl. z., přecházejí dnem 1. ledna 1946 na Československý stát.
(3) Práva a závazky vzniklé po 31. prosinci 1945 z jednání orgánů Zvláštního fondu do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají nedotčeny.
§ 2.
(1) Úroková sazba dluhopisů Zvláštního fondu se snižuje dnem 1. ledna 1946 na 3 %.
(2) Dluhovou službu dluhopisů Zvláštního fondu, která byla dosud obstarávána podle ustanovení vládního nařízení ze dne 9. listopadu 1939, č. 28 Sb. z roku 1940, o odkupu kuponů dluhopisů Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a dluhopisů Všeobecného fondu peněžních ústavů, a podle § 8 nařízení s mocí zákona ze dne 24. září 1940, č. 242 Sl. z., o povinném soupise a nucené úschově dluhopisů Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a dluhopisů Všeobecného fondu peněžních ústavů a o hlášení jiných závazků a pohledávek proti těmto fondům, jakož i podle § 1 nařízení s mocí zákona č. 34/1944 Sl. z., bude obstarávati od 1. ledna 1946 ministerstvo financí podle zásad platných pro dluhovou službu vnitřního státního dluhu. Ministerstvo financí též rozhodne o dluhové službě dluhopisů Zvláštního fondu, které nespadají pod ustanovení první věty.
§ 3.
(1) Povinnost peněžních ústavů platiti svépomocné příspěvky a příspěvkovou přirážku (§§ 7 až 11 zákona č. 237/1924 Sb. ve znění předpisů jej měnících a doplňujících a § 10 a § 11, odst. 1 až 6 zákona č. 172/1941 Sl. z.) zaniká dnem 31. prosince 1945.
(2) Za rok 1945 a roky předchozí vybírá v zemích České a Moravskoslezské příspěvky a přirážku (odstavec 1) pro Československý stát Zemská banka pro Čechy - ústřední banka spořitelen v Čechách a na Moravě - ještě podle ustanovení zákona č. 237/1924 Sb. ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; tuto činnost může přenésti na kancelář Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé (dále jen „Všeobecný fond“), který byl zřízen zákonem ze