dnes je 22.6.2024

Input:

112/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954

č. 112/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. dubna 1949,
kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
Čl. I.
Ustanovení § 2, odst. 2 vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 12 Sb., o zemědělských referátech krajských národních výborů, se mění a doplňuje takto:
1. V ustanovení č. 4 se vypouštějí závěrečná slova „a o její zdravotní ochranu“.
2. Za ustanovení č. 4 se vkládá nové ustanovení označené jako č. 5, které zní:
„5. organisuje veterinární službu k ochraně zdraví zvířat a obstarává veterinární péči, zahrnující veškerá opatření na ochranu zdraví zvířat, zvláště pečuje o ochranu a udržení jejich zdraví, o zlepšení jejich zdravotních podmínek, včetně hygieny jejich výživy a prostředí, o zábranu a tlumení nákaz a jiných jejich hromadných onemocnění, o zařízení léčebná a vyšetřovací sloužící ochraně jejich zdraví a o zařízení k odstraňování škodlivin ohrožujících jejich zdraví, o vyšetřovací, ochranné a léčebné prostředky, o distribuci očkovacích látek pro veterinární účely, jakož i o výběr, účelné rozmístění a odborné zdokonalování veterinárních pracovníků v oboru ochrany zdraví zvířat;“.
3. Dosavadní ustanovení č. 5 až 10 se označují jako č. 6 až 11.
Čl. II.
Ustanovení § 2, odst. 2 vládního nařízení ze dne 15. února 1949, č. 28 Sb., o zdravotních referátech krajských národních výborů, se mění takto:
1. Za ustanovení č. 5 se vkládá nové ustanovení označené jako č. 6, které zní:
„6. pečuje o ochranu zdraví lidí před nemocemi přenosnými se zvířat na lidi;“.
2. Dosavadní ustanovení č. 6 až 8 se označují jako č. 7 až 9.
3. Dosavadní ustanovení č. 9 a 10 se vypouštějí a vkládá se nové ustanovení č. 10, které zní:
„10. organisuje dozor na výživu lidu po stránce zdravotní, zahrnujíc v to prohlídku masa a ostatní zdravotní kontrolu poživatin živočišného původu;“.
Čl. III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zemědělství, zdravotnictví a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Ďuriš v. r.
Plojhar v. r.