dnes je 25.2.2024

Input:

112/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. Výročí Slovenského národního povstání

č. 112/1964 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 17. června 1964,
jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Na paměť 20. výročí bojů ve Slovenském národním povstání zřizuje se Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání. Podrobná ustanovení o této medaili a o jejím propůjčování obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto zákonného opatření.
§ 2
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Lenárt v. r.
 
STANOVY
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Čl. 1
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání je zřízena jako čestné uznání k ocenění účasti v bojích proti fašismu ve Slovenském národním povstání, ve kterých se upevnily svazky bratrských národů Čechů a Slováků, dále prohloubilo československo-sovětské přátelství i solidarita všech sil bojujících proti hitlerovskému fašismu.
Čl. 2
Pamětní medaili k 20. výročí Slovenského národního povstání lze propůjčit příslušníkům armády a partyzánských oddílů, kteří se zúčastnili bojů ve Slovenském národním povstání, a ostatním občanům, kteří v bezprostřední souvislosti se Slovenským národním povstáním organizovanou a soustavnou bojovou činností, popřípadě jinak přispěli k citelnému poškození nepřítele a k pomoci Slovenskému národnímu povstání.
Čl. 3
Pamětní medaili k 20. výročí Slovenského národního povstání lze propůjčit vojenským útvarům, jež jsou nositeli historických názvů a bojových tradic Slovenského národního povstání, a obcím, které se jako celek účastnily Slovenského národního povstání nebo mu poskytly významnou pomoc.
Čl. 4
Pamětní medaili k 20. výročí Slovenského národního povstání lze propůjčit též cizím státním příslušníkům a vojenským útvarům.
Čl. 5
Pamětní medaili k 20. výročí Slovenského národního povstání propůjčuje president republiky na návrh vlády. Vládě předkládá návrhy Slovenská národní rada; jde-li o propůjčení medaile vojákům anebo příslušníkům ozbrojených sborů, předkládá návrhy ministr národní obrany, popř. ministr vnitra presidentu republiky přímo.
Čl. 6
Zároveň s Pamětní medailí k 20. výročí Slovenského národního povstání se vydá diplom.
Zemře-li vyznamenaný, ponechává se medaile pozůstalým, kteří ji však nenosí.
Medaile propůjčená „in memoriam“ padlým a zemřelým se nenosí, ale odevzdá se do pietní úschovy pozůstalým, popřípadě bude uložena v muzeu Slovenského národního povstání.
Čl. 7
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání je bronzový (patinovaný) kruh o průměru 35 mm. V reliéfu lícní strany medaile je postava ženy, která symbolizuje ozbrojené lidové povstání. Při okraji je nápis: „Slovenské národné povstanie 1944/1964“. Na rubu je státní znak a nápis: „Československá socialistická republika“.
Stuha medaile je 40 mm široká. Ve středu stuhy je 1 mm široký bílý proužek s červeným průsvitem, po obou jeho stranách 1 mm