dnes je 22.6.2024

Input:

113/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu, platné do 29.2.1964

č. 113/1945 Zb.
[zrušené č. 31/1964 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) Ministr zahraničního obchodu se zmocňuje, aby upravoval, řídil a kontroloval dovoz, vývoz a průvoz zboží všeho druhu a rozhodoval v dohodě s Národní bankou Československou o úhradách potřebných k jeho dovozu.
(2) Může zejména:
a) naříditi, že dovoz, vývoz nebo průvoz zboží jest bez povolení nebo povolovacího potvrzení ohlášky ministerstva zakázán,
b) určovati rozsah a podmínky povolení nebo povolovacího potvrzení ohlášky a vázati je na příkazy,
c) vydávati v rámci své působnosti příkazy i zákazy pro nákup zboží v cizině a pro prodej a uskladnění zboží, které jest určeno k vývozu a kontrolovati při dovozu a vývozu jakost, cenu a úpravu zboží, jakož i shoduje-li se obsah zásilky s průvodními listinami,
d) určovati s výjimkou předmětů státního monopolu obchodníky a firmy, kteří budou oprávněni prováděti dovozní, vývozní nebo průvozní obchody se zbožím všeho nebo určitého druhu (dovozci, vývozci a průvozci); udělené oprávnění může omeziti nebo odníti.
§ 2.
(1) Ministr zahraničního obchodu může stanoviti a vybírati poplatky za povolení udělovaná podle § 1, odst. 2, písm. a).
(2) V odůvodněných případech může na žádost poplatek snížiti nebo prominouti nebo zaplacený poplatek zcela nebo zčásti vrátiti.
(3) Zkrácení poplatku trestá se podle důchodkového trestního práva jako těžký důchodkový přestupek 4 - 20násobnou částkou zkráceného poplatku.
§ 3.
(1) Ministr zahraničního obchodu vyslechne před vydáním předpisů a opatření podle § 1, odst. 2, písm. a) a § 2 sbor zástupců složený ze zástupců ministerstev zahraničního obchodu a financí a Národní banky Československé.
(2) Sbor bude zasedati u ministerstva zahraničního obchodu za předsednictví úředního zástupce tohoto ministerstva, které bude též tento sbor podle potřeby svolávati k poradám.
(3) Sbor úředních zástupců je kromě toho oprávněn podávati ve věcech týkajících se úpravy, řízení a kontroly zahraničního obchodu na vyzvání ministerstva zahraničního obchodu nebo z vlastního podnětu dobrá zdání.
§ 4.
Opatření podle §§ 1 a 2 bude vykonávati ministr zahraničního obchodu podle směrnic stanovených v dohodě s ministry, do jejichž působnosti náleží obhospodařování příslušného dováženého, vyváženého nebo prováženého zboží.
§ 5.
(1) Ke splnění úkolů podle § 1 může ministr zahraničního obchodu zejména:
a) požadovati od dovozců, vývozců, průvozců a ostatních zúčastněných osob, aby podávali zprávy, hlášení a vysvětlení ve všech věcech, spadajících do oboru jejich působnosti nebo činnosti a předkládali doklady, vedli knihy a zapisovali obchodní jednání,
b) prováděti u nich řádně legitimovanými orgány kontrolu, zejména
nahlížením do obchodních knih, zápisů a korespondence.
(2) Orgány a osoby, zúčastněné na provádění úkolů podle tohoto dekretu, jsou povinny zachovávati přísnou mlčenlivost o všech věcech, o kterých se dověděly při provádění činnosti podle odst. 1.
(3) Povinnost mlčenlivosti nezaniká