dnes je 21.5.2024

Input:

113/1948 Sb., Vyhláška vnitra, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny

č. 113/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 29. května 1948,
jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny.
Podle § 4 vládního nařízení ze dne 15. září 1943, č. 257 Sb., o Hasičské výzbrojní ústředně, vyhlašují v dohodě s ministry financí, průmyslu, vnitřního obchodu a sociální péče:
§ 1.
Pro Hasičskou výzbrojní ústřednu, zřízenou vládním nařízením č. 257/1943 Sb., se vydávají nové stanovy, jež jsou obsaženy v příloze této vyhlášky.
§ 2.
Použivatelnost vyhlášky ministra vnitra ze dne 20. září 1943, č. 258 Sb., jíž se vydávají stanovy Hasičské výzbrojní ústředny, se zrušuje.
§ 3.
Tato vyhláška platí jen v zemích České a Moravskoslezské a nabývá účinnosti dnem 1. června 1948.
 
Nosek v.r.
 
Příloha k vyhlášce č. 113/1948 Sb.
Stanovy Hasičské výzbrojní ústředny.
§ 1.
Název, právní povaha a sídlo.
„Hasičská výzbrojní ústředna“ (dále jen Ústředna), zřízená vládním nařízením č. 257/1943 Sb., je korporací veřejného práva a má sídlo v Praze.
§ 2.
Účel.
Ústředna je oprávněna obstarávati - a to i pro nečleny - nákup, prodej, zkoušení a přejímání požárního zařízení a ostatních potřeb pro hasičstva, spolupůsobiti podle směrnic ministerstva vnitra při normalisaci a typisaci požárního zařízení a opatřovati podklady pro výrobu tohoto zařízení.
§ 3.
Členové.
(1) Členy Ústředny jsou obce jako nositelky nákladů požární ochrany.
(2) Za členy mohou býti přijaty podniky s vlastní požární ochranou na jejich vlastní žádost.
§ 4.
Opatřování prostředků.
(1) Základním jměním Ústředny je převzatý majetek hasičského fondu, zlikvidovaného podle § 10 vládního nařízení ze dne 3. ledna 1942, č. 31 Sb., o dani z požární ochrany, který Ústředna spravuje, stejně jako jiné příjmy, podle zásad obchodního hospodaření.
(2) Čistý zisk bude použit:
a) k doplnění všeobecného reservního fondu, jehož výši stanoví ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem,
b) k účelům preventivní požární ochrany, k podpoře hasičství, zejména k plnění všech úkolů organisace hasičské služby, výcviku, školení a výchovy hasičských sborů.
Část zisku, která je určena k podpoře hasičství, se rozdělí na jednotlivé země poměrně podle hrubého obratu, který byl docílen v té které zemi.
(3) Členům může býti uloženo placení příspěvků jedině tehdy, jestliže k plnění úkolů Ústředny nestačí výtěžky její obchodní činnosti a není-li možno krýti vzniklé ztráty z všeobecného reservního fondu nebo výpůjčkou. Usnesení správního výboru o stanovení příspěvku členů nutno předložiti ministerstvu vnitra za účelem schválení podle § 3 vl. nař. č. 257/1943 Sb.
§ 5.
Prodejny a obchodní zástupci.
(1) Ústředna může se souhlasem ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu zříditi prodejny v sídlech dosavadních zemských hasičských jednot a podle potřeby ustanoviti v jednotlivých okresích též vlastní obchodní zástupce.
(2) Prodejny obstarávají podle směrnic a pokynů Ústředny běžnou obchodní agendu a úkoly, které jim budou správním výborem zvlášť svěřeny. Obchodní zástupci zprostředkují styk mezi zákazníky a Ústřednou nebo jejími prodejnami
(3) Pro zkoušení požárního zařízení může