dnes je 2.12.2023

Input:

113/1951 Sb., Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu, platné do 31.12.1953

č. 113/1951 Zb.
[zrušené č. 96/1953 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. listopadu 1951
o Státním meteorologickém ústavu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Státní meteorologický ústav a jeho regionální orgán Slovenský meteorologický ústav se slučují ve Státní meteorologický ústav (dále jen „ústav“), který je ústředním ústavem pro obor meteorologie a klimatologie.
§ 2.
Úkolem ústavu je zejména:
a) poskytovat povětrnostní informace (kromě předpovědí počasí a předpovědí pro zabezpečení leteckého provozu), meteorologické a klimatologické podklady, posudky a dobrozdání,
b) v souvislosti s činností uvedenou pod písm. a) vyvíjet vědeckou a výzkumnou činnost v meteorologii a v klimatologii, sledovat vědecký pokrok v těchto oborech, využívat výsledků domácího i cizího bádání ke zvýšení úrovně československé meteorologické služby,
c) podporovat orgány vědeckého výzkumu v plnění jejich úkolů a
d) provádět publikační činnost ve všech oborech meteorologie a klimatologie.
§ 3.
(1) K plnění svých úkolů ústav zřizuje a udržuje síť meteorologických a klimatologických stanic, observatoří a jiných zařízení (dále jen „zařízení“) a výsledky pozorování zpracovává na vědeckém podkladě.
(2) Zařízení lze zřizovat jen se souhlasem ústavu.
§ 4.
(1) Ústav poskytuje bezplatně své služby úřadům, soudům a orgánům veřejné správy pro jejich úřední potřebu. Úřady a orgány jsou naopak povinny podporovat ústav v jeho činnosti a zejména na jeho žádost spolupracovat na organisační úpravě sítě stanic a při vyhledávání spolupracovníků, provádějících běžná povětrnostní pozorování a sledování vývoje rostlin v závislosti na počasí.
(2) Ústav poskytne své služby také jiným zájemcům, pokud to bude slučitelno s jeho posláním, za náhradu skutečných nákladů; sazebník těchto náhrad vydá ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem financí vyhláškou v příslušném úředním listě.
(3) Způsob a rozsah spolupráce vysokoškolských meteorologických ústavů a zařízení s ústavem upraví ministr národní obrany v dohodě s ministrem školství, věd a umění; způsob a rozsah spolupráce ústavu s vědeckými výzkumnými ústavy upraví ministr národní obrany v dohodě s ministrem-předsedou Státního úřadu plánovacího.
§ 5.
(1) Ústav je podřízen ministerstvu národní obrany.
(2) Organisační řád ústavu vydá ministr národní obrany.
§ 6.
Zrušují se všechny předpisy, které odporují tomuto nařízení; zejména se zrušuje vládní nařízení č. 125/1950 Sb., o Státním meteorologickém ústavu.
§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provedou je ministři dopravy a národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v.r.
Zápotocký v.r.
arm. gen. Dr. Čepička v.r.
Plojhar v.r.
 
za ministra dopravy