dnes je 16.4.2024

Input:

113/1960 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady

113/1960 Zb.
[zrušené č. 124/1964 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 14. júla 1960
o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Prvá časť
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1) Slovenská národná rada je národným orgánom štátnej moci a správy na Slovensku. Pomáha pod vedením Komunistickej strany Československa zabezpečovať v rámci jednotného výkonu štátnej moci a správy všestranný rozvoj hospodárstva a kultúry na Slovensku.
(2) Slovenská národná rada vykonáva pôsobnosť v rozsahu určenom ústavou tak, aby bola účinným nástrojom pracujúceho ľudu pri zabezpečovaní politických, hospodárskych a kultúrnych úloh na Slovensku.
§ 2
Orgány Slovenskej národnej rady sú Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, predseda Slovenskej národnej rady a komisie Slovenskej národnej rady.
Druhá časť
Slovenská národná rada
§ 3
Pôsobnosť Slovenskej národnej rady
Do pôsobnosti Slovenskej národnej rady patrí:
a) uznášať sa v súlade s celoštátnym zákonodarstvom na zákonoch Slovenskej národnej rady vo veciach národnej alebo regionálnej povahy, pokiaľ na zabezpečenie všestranného hospodárskeho kultúrneho rozvoja Slovenska vyžadujú osobitnú úpravu;
b) uznášať sa na zákonoch Slovenskej národnej rady v prípadoch, v ktorých ju na to Národné zhromaždenie splnomocní zákonom;
c) zúčastňovať sa na príprave štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a v rámci štátneho plánu súhrnne prerokúvať otázky rozvoja národného hospodárstva a kultúry na Slovensku;
d) prerokúvať a schvaľovať rozpočet Slovenskej národnej rady, jej orgánov a ňou priamo riadených inštitúcií na Slovensku;
e) podávať návrhy zákonov Národnému zhromaždeniu;
f) vykonávať kontrolu v medziach vlastnej právomoci;
g) zabezpečovať v duchu rovnoprávnosti priaznivé podmienky pre všestranný rozvoj života občanov maďarskej a ukrajinskej národnosti;
h) voliť Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, komisie Slovenskej národnej rady, predsedu Slovenskej plánovacej komisie a povereníkov Slovenskej národnej rady;
ch) prerokúvať zprávy predsedníctva, komisií a povereníkov Slovenskej národnej rady.
§ 4
Zasadania Slovenskej národnej rady
(1) Slovenskú národnú radu zvoláva na zasadania a vyhlasuje zasadania za skončené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvoláva Slovenskú národnú radu na zasadania najmenej dvakrát do roka.
(2) Ak v čase, keď Slovenská národná rada nezasadá, žiada aspoň tretina poslancov Slovenskej národnej rady, aby bola Slovenská národná rada zvolaná, je Predsedníctvo Slovenskej národnej rady povinné zvolať Slovenskú národnú radu na zasadanie tak, aby sa Slovenská národná rada zišla do 14 dní odo dňa, keď bola žiadosť podaná.
(3) V čase zasadania Slovenskej národnej rady predseda Slovenskej národnej rady zvoláva Slovenskú národnú radu na jednotlivé schôdzky.
Rokovanie na schôdzkach Slovenskej národnej rady
§ 5
Slovenská národná rada schvaľuje na návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady program rokovania a spôsob prerokúvania jednotlivých bodov programu.
§ 6
Rečníkom sa dáva slovo spravidla v poradí, ako sa prihlásili o