dnes je 16.4.2024

Input:

113/1962 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování cizinců, kteří absolvovali československé vysoké školy nebo získali československé vědecké hodnosti, platné do 30.4.1966

č. 113/1962 Zb.
[zrušené č. 19/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 19. listopadu 1962
o označování cizinců, kteří absolvovali československé vysoké školy nebo získali československé vědecké hodnosti
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 21 odst. 4 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb., a podle vládního nařízení č. 108/1961 Sb., o zřízení University 17. listopadu v Praze:
§ 1
Označování zahraničních absolventů československých vysokých škol
(1) Zahraničním absolventům československých vysokých škol včetně University 17. listopadu, kteří na nich získali úplné vysokoškolské vzdělání a kterým vydávají tyto vysoké školy vysokoškolské diplomy s označením podle vyhlášky č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol, ve znění vyhlášky č. 112/1962 Sb., může Universita 17. listopadu vedle toho vydat, požádají-li o to pro použití v zahraničí, tyto diplomy v jazyce francouzském, anglickém nebo španělském, obsahující označení obvyklé při dosažení vysokoškolské kvalifikace v oblasti, z níž přicházejí (příloha A).
(2) Zahraniční absolventi československých vysokých škol, kteří získali učitelskou kvalifikaci, obdrží od University 17. listopadu kromě diplomu s označením podle odstavce 1 ještě vysvědčení v příslušném cizím jazyce, s uvedením druhu a stupně školy, na níž jsou způsobilí vyučovat, a s vyznačením aprobace.
§ 2
Označování cizinců, kteří získali československé vědecké hodnosti
Cizincům, kteří splnili podmínky pro udělování vědeckých hodností a kterým udělí vysoké školy nebo akademie věd vědecké hodnosti podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 64/1959 Sb., o udělování vědeckých hodností a o státní komisi pro vědecké hodnosti, může Universita 17. listopadu, požádají-li o to pro použití v zahraničí, vydat v jazyce francouzském, anglickém nebo španělském diplomy obvyklé v příslušné zahraniční oblasti, s uvedením hodnosti podle přílohy B.
§ 3
Ustanovení závěrečné
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1962.
 
První náměstek ministra:
Křístek v. r.
 
Příloha A, k vyhlášce č. 113/1962 Sb.,
O označování cizinců, kteří absolvovali československé vysoké školy nebo získali československé vědecké hodnosti
 
Čs. označení
Odpovídající v jazyce
absolventa
francouzském
anglickém
španělském
Inženýr technické
Ingénieur en
Master of Science
Ingeniero en
fyziky
Physique appliquée
(Engineering)
Física aplicada
Promovaný geolog
Licencié és
Master of Science
Licenciado en
 
Sciences
 
Geología
Báňský inženýr
Ingénieur civil
Master of Science
Ingeniero de Minas
 
des Mines
(Engineering) in
 
 
 
Mining
 
Hutní inženýr
Ingenieur civil
Master of Science
Ingeniero
 
Métallurgiste
(Engineering)
Metalúrgico
Strojní inženýr
Ingenieur
Master of Science
Ingeniero Mecánico
 
Mécanicien
(Engineering)
 
Inženýr jaderné
Ingeniér en
Master of Science
Ingeniero en
techniky
Technique
(Engineering)
Física nuclear
 
nucléaire