dnes je 21.4.2024

Input:

113/1965 Sb., Zákon o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci, platné do 28.4.1968

č. 113/1965 Zb.
[zrušené č. 53/1968 Zb.]
ZÁKON
ze dne 10. listopadu 1965
o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST I
Státní komise pro finance, ceny a mzdy
§ 1
Státní komise pro finance, ceny a mzdy je odborným ústředním orgánem vlády.
§ 2
(1) V oblasti financí a úvěru Státní komise pro finance, ceny a mzdy projednává návrhy
a) koncepcí a zásad finanční, úvěrové a devizové politiky,
b) státního rozpočtu, úvěrového a pokladního plánu,
c) státního závěrečného účtu,
d) zásadních opatření v oblasti financí a úvěrů,
e) opatření, jimiž se stanoví nebo mění dlouhodobé ekonomické řízení, a dává vládě k nim svá stanoviska.
(2) Státní komise pro finance, ceny a mzdy v rozsahu stanoveném vládou dává směrnice a pokyny ústředním orgánům a krajským národním výborům k zabezpečení jednotného řízení finanční, úvěrového a devizového politiky.
§ 3
V oblasti cen Státní komise pro finance, ceny a mzdy
a) vypracovává návrhy koncepce vývoje cenové politiky,
b) vydává opatření ke zdokonalování soustavy cen,
c) vypracovává návrhy, popřípadě v rozsahu vymezeném vládou stanoví úroveň cen, nejdůležitější cenové relace a jejich změny,
d) určuje zásady pro stanovení a změny základních složek cen,
c) vydává právní předpisy o působnosti orgánů hospodářského řízení a socialistických organizací při tvorbě, kontrole a statisíce cen a o způsobu tvorby, kontrolu a statistiky cen.
§ 4
V oblasti mezd a pracovních vztahů Státní komise pro finance, ceny a mzdy
a) vypracovává návrhy koncepce vývoje mzdové politiky,
b) se souhlasem vlády vydává zásady mzdově politických opatření,
c) schvaluje mzdové soustavy,
d) stanoví rámcové zásady mzdových forem a vydává doporučení pro jejich uplatňování,
e) stanoví metodiku a zásadní směry racionalizace a normování práce,
f) vydává právní předpisy, jimiž se stanoví
- společenská záruka mezd a opatření při nežádoucím vývoji mezd,
- mzdové tarify, druhy a výše příplatků ke mzdám a zásady jejich používání,
- působnost orgánů hospodářského řízení a socialistických organizací na úseku odměňování práce,
g) v rozsahu stanoveném vládou vydává v dohodě s Ústřední radou odborů právní předpisy o náhradách poskytovaných pracovníkům k úhradě výdajů v souvislosti s výkonem práce, o náhradách a příspěvcích při náboru pracovních sil a předpisy o odměnách za práce konané mimo pracovní poměr.
§ 5
Státní komise pro finance, ceny a mzdy dává vládě stanoviska k návrhům zásadních opatření v oblasti pracovních vztahů, sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění.
§ 6
(1) Státní komise pro finance, ceny a mzdy se skládá z předsedy, kterým je člen vlády, a dalších členů, které jmenuje a odvolává vláda.
(2) Práci Státní komise pro finance, ceny a mzdy a jejího aparátu řídí její předseda, který též stanoví organizaci jejího aparátu.
§ 7
(1) Působnost, která