dnes je 5.3.2024

Input:

114/1946 Sb., Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok

č. 114/1946 Zb.
ZÁKON
zo dňa 8. mája 1946
o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok.
Dočasné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Zákon zo dňa 6. januára 1890, č. 19 r.z., o ochrane známok, v znení zákonov zo dňa 30. júla 1895, č. 108 r.z., zo dňa 17. marca 1913, č. 65 r.z., zo dňa 24. júla 1919, č. 471 Sb., zo dňa 30. júna 1921, č. 261 Sb., zo dňa 21. marca 1929, č. 31 Sb. a zo dňa 20. decembra 1932, č. 27 Sb. z roku 1933, sa menia takto:
1. V § 15 sa zvyšuje čiastka 50,- Kčs na čiastku 200,- Kčs, ak neprevyšuje počet údajov tovaru, pre ktoré je známka určená [§ 14, ods. 1, písm. d)], desať; za každých začatých nasledujúcich desať údajov tovaru zvyšuje sa taxa za zápis známky vždy o 50,- Kčs, najviac však na 500,- Kčs.
2. Taxa za obnovu podľa § 16, ods. 2, rovná sa pri prvej obnove známky taxe za zápis známky, zvýšenej o 50,- Kčs, pri každej ďalšej obnove známky predošlej taxe za obnovu, zvýšenej vždy o 100,- Kčs.
3. V § 16, ods. 3, vete druhej sa zvyšuje čiastka 20,- Kčs na 50,- Kčs.
4. Prepis známkového práva podlieha bez ohľadu na počet údajov tovaru pevnej taxe vo výške 100,- Kčs.
Z táx, uvedených v bode 1 až 3, plynie 25% do štátnej pokladnice.
§ 2.
(1) Zvýšenie táx, stanovené v § 1, sa nevzťahuje na taxy, ktoré sa staly splatnými pred účinnosťou tohto zákona.
(2) Pre výšku táx za obnovu (§ 16, ods. 2), ktoré budú splatné po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, je smerodajnou tá čiastka taxy za zápis známky, rešp. za predcházajúcu obnovu, ktorá odpovedá ustanoveniu tohto zákona.
§ 3.
Ustanovenie § 8 zákona zo dňa 27. januára 1944, č. 14 Sl. z., o mimoriadnych opatreniach na ochranu živnostenského vlastníctva, sa zrušuje. Zároveň sa zrušuje použivateľnosť vládneho nariadenia zo dňa 14. apríla 1944, č. 111 Sb., o zvýšení táx, ktoré treba platiť podľa zákona o ochrane známok.
§ 4.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vnútorného obchodu, zahraničného obchodu, priemyslu, spravodlivosti a financií.
 
Dr. Beneš v.r.
Dr. Stránský v.r.
Dr. Pietor v.r.
Dr. Drtina v.r.
Laušman v.r.
Dr. Šrobár v.r.
Lichner v.r.