dnes je 22.6.2024

Input:

114/1950 Sb., Vládní nařízení o pensijním a úrazovém zabezpečení zaměstnanců v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru převzatých do služeb národních podniků, zřízených z bývalých státních podniků, nebo do služeb některých jiných národních podniků, platné do 31.12.1975

č. 114/1950 Zb.
[zrušené č. 121/1975 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. července 1950
o pensijním a úrazovém zabezpečení zaměstnanců v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru převzatých do služeb národních podniků, zřízených z bývalých státních podniků, nebo do služeb některých jiných národních podniků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 21 odst. 2 a 4 tohoto zákona č. 311/1948 Sb., o národních dopravních podnicích, § 13 odst. 2 a 4 zákona č. 312/1948 Sb., o organisaci státních lesů a statků, § 15 odst. 2 a 4 zákona č. 27/1949 Sb., o mechanisaci zemědělství, § 16 odst. 3 zákona č. 151/1949 Sb., o Československé poště, národním podniku, a § 9 odst. 3 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů:
§ 1.
Rozsah platnosti.
Toto nařízení upravuje:
1. Nároky z národního důchodového pojištění zaměstnanců národních dopravních podniků, národních podniků Československé státní lesy, Československé státní statky, Ústředí pro mechanisaci zemědělství a Československá pošta a národních podniků pro hospodaření s tabákem, solí a líhem, kteří byli ke dni 31. března 1950 vyňati z národního důchodového pojištění (dále jen „zaměstnanci“), a pozůstalých po nich.
2. nároky z úrazového zaopatření osob, které utrpěly úraz do 31. března 1950 a jsou pro tento úraz poživateli důchodů z úrazového zaopatření zaměstnanců národních podniků Československé dráhy nebo Československá automobilová doprava (bývalého státního podniku Československé státní dráhy), Československá pošta (bývalého státního podniku Československá pošta) nebo státního podniku Československý tabákový monopol, a pozůstalých po nich.
§ 2.
Základní ustanovení.
(1) Zaměstnanci jsou od 1. dubna 1950 účastni národního důchodového pojištění.
(2) Nastal-li nápad dávky po 31. březnu 1950, posuzují se nároky zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a pozůstalých po zaměstnancích podle předpisů o národním důchodovém pojištění s odchylkami dále stanovenými.
§ 3.
Zvýšení důchodů.
(1) Starobní (invalidní) důchod náležející zaměstnanci z národního pojištění se zvyšuje o částku, o kterou by jeho odpočivné platy bez výchovného a zvláštního přídavku k výchovnému ze státního (veřejného) pensijního zaopatření, které by mu příslušely při přeložení do výslužby ke dni 31. března 1950, převyšovaly starobní (invalidní) důchod z národního pojištění, vypočtený podle §§ 2, 4 a 5 k témuž dni. Ustanovení § 71 odst. 8 zákona o národním pojištění platí obdobně.
(2) Důchody náležející z národního pojištění pozůstalým po zaměstnancích se zvyšují o polovinu zvýšení podle odstavce 1.
(3) Nárok na zvýšení podle odstavců 1 a 2 přísluší i tehdy, vystoupí-li zaměstnanec ze služby zaměstnavatele uvedeného v § 1 před nápadem důchodu.
(4) Nárok na zvýšení podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li zaměstnanec odsouzen ke ztrátě občanských práv nebo byl-li jeho pracovní poměr zrušen proto, že se dopustil