dnes je 25.2.2024

Input:

114/1962 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji, platné do 31.12.1968

č. 114/1962 Zb.
[zrušené č. 174/1968 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 4. prosince 1962
o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců zemědělství a lesního hospodářství stanoví podle § 18 odst. 2 zákona č. 27/1949 Sb., o mechanizaci zemědělství, § 27 odst. 1 zákona č. 65/1961 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a k provedení zásad usnesení vlády č. 53/1962, o opatřeních ke zlepšení činnosti strojních a traktorových stanic a k řízení rozvoje a využití zemědělské techniky:
§ 1
(1) Státní odborný dozor nad technickým stavem zemědělských mechanizačních prostředků a zařízení (dále jen „stroje“), jejich řádnou údržbou, péčí o ně a nad jejich správným využitím v jednotných zemědělských družstvech a na státních statcích (dále jen „zemědělské závody“) zabezpečují krajské podniky zemědělské techniky.
(2) Ředitelé krajských podniků zemědělské techniky po vyjádření krajského výboru Odborového svazu zaměstnanců zemědělství a lesního hospodářství pověří výkonem dozoru podle odstavce 1 odborně kvalifikované pracovníky strojních a traktorových stanic (dále jen „orgány státního odborného dozoru v zemědělství“); o pověření vydají jim písemná osvědčení, v nichž uvedou též obvod jejich působnosti.
(3) Orgány státního odborného dozoru v zemědělství (odstavec 2) vykonávají též státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci se stroji v zemědělských závodech.
§ 2
Za účelem jednotného a odborného zabezpečení dozoru podle § 1 odst. 1 krajskými podniky zemědělské techniky a za účelem jednotného provádění tohoto dozoru, jakož i dozoru podle § 1 odst. 3 řídí se krajské podniky zemědělské techniky metodickými pokyny Ústředního podniku zemědělské techniky, které schvaluje ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě s Ústřední radou odborů po projednání s ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců zemědělství a lesního hospodářství.
§ 3
Ředitel ústředního podniku zemědělské techniky po vyjádření ústředního výboru Odborového svazu zaměstnanců zemědělství a lesního hospodářství pověřuje odborně kvalifikované pracovníky podniku kontrolou činností krajských podniků zemědělské techniky jakož i orgánů státního odborného dozoru v zemědělství podle této vyhlášky; o pověření vydají jim písemná osvědčení.
§ 4
(1) Orgány státního odborného dozoru v zemědělství plní podle § 1 zejména tyto úkoly:
a) dozírají na
- zpracování plánu oprav a technické údržby strojů,
- správné uskladnění a ošetření strojů mimo pracovní sezónu,
- včasné provádění revizí tlakových zařízení, zdvihadel a elektrického zařízení podle zvláštních předpisů,1) a to jak na strojích, tak na samostatně zabudovaných těchto zařízeních,
- správné hospodaření