dnes je 8.12.2023

Input:

114/1964 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti o podnikovém rejstříku, platné do 31.12.1991

č. 114/1964 Zb.
[zrušené č. 519/1991 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti
ze dne 15. června 1964
o podnikovém rejstříku
Ministerstvo spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 393 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a k provedení § 8 a 12 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoníku mezinárodního obchodu):
Oddíl I
Obecná úprava podnikového rejstříku
§ 1
(1) Do podnikového rejstříku se zapisují státní hospodářské organizace, lidová družstva včetně stavebních bytových družstev, jednotných zemědělských družstev, melioračních družstev1) a jiných družstevních zemědělských organizací, svazy družstev, družstevní podniky, jakož i podniky a hospodářská zařízení společenských organizací. Do podnikového rejstříku se zapisují též odštěpné závody, a stanoví-li tak právní předpis, i jiné organizace.
(2) Do podnikového rejstříku se nezapisují státní hospodářské organizace spojů, Československé státní dráhy a podniky železniční dopravy, Státní banka Československá a její pobočky, Státní spořitelny, jakož i Ústřední rada družstev a ústřední svazy družstev.
§ 2
(1) Podá-li návrh na zápis do podnikového rejstříku organizace, jíž se zápis týká, musí být podepsán jejím statutárním orgánem.
(2) Podpisy statutárních orgánů organizace je třeba rejstříkovému soudu při zápisu organizace předložit úředně ověřené. U návrhů na další zápisy podepsaných statutárním orgánem, jehož podpis byl při původním zápisu již ověřen, není třeba podpis statutárního orgánu ověřovat.
(3) Opírá-li se návrh na zápis o rozhodnutí kolektivního orgánu organizace, stačí, je-li v návrhu na zápis potvrzeno, že k takovému rozhodnutí právoplatně došlo.
§ 3
(1) Zápis odštěpného závodu do podnikového rejstříku se provede, určí-li tak ředitel státní hospodářské organizace se souhlasem nadřízeného orgánu a navrhne-li jeho zápis u rejstříkového soudu, u něhož je organizace zapsána.
(2) Není-li rejstříkový soud organizace příslušný též pro zápis odštěpného závodu, sdělí rejstříkovému soudu příslušnému pro zápis odštěpného závodu, že odštěpný závod má být zapsán, a zašle mu výpis z podnikového rejstřík ohledně organizace s údaji potřebnými pro zápis.
§ 4
(1) Návrhy na zápisy do podnikového rejstříku je nutno podat u rejstříkového soudu bez odkladu poté, kdy došlo ke vzniku skutečnosti, která je předmětem zápisu.
(2) Zjistí-li některý soud, jiný státní orgán nebo některá organizace v oboru své působnosti, že nebyla splněna povinnost navrhnout zápis do podnikového rejstříku, oznámí to neprodleně příslušnému rejstříkovému soudu.
(3) Zjistí-li rejstříkový soud z vlastního podnětu nebo na základě oznámení podle odstavce 2, že organizace nesplnila povinnost uvedenou v odstavci 1, vyzve ji k podání návrhu na provedení zápisu.
(4) Dojde-li rejstříkovému soudu vyrozumění národního výboru o schválené změně stanov jednotného zemědělského družstva, může soud provést bez návrhu příslušný zápis v rejstříku, obsahuje-li vyrozumění všechny potřebné údaje.
§ 5
Soudy, orgány hospodářské arbitráže, prokuratury, státní notářství a jiné státní orgány mohou si