dnes je 9.12.2023

Input:

114/1966 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani, platné do 31.12.1974

č. 114/1966 Zb.
[zrušené č. 103/1974 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 27. prosince 1966,
kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství stanoví podle § 33 odst. 2 zákona o zemědělské dani č. 112/1966 Sb. (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
Daň z pozemků
K § 2
Předmět daně
(1) Dani z pozemků podléhá veškerá zemědělská půda, tj. orná půda, louky, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a pastviny. Z nezemědělské půdy podléhají dani toliko pozemky a plochy uvedené v § 2 odst. 2 zákona. Hospodářsky využívanými vodními plochami jsou rybníky s chovem ryb a vodní plochy věnované pěstování rákosí.
(2) O tom, jde-li o pozemek podléhající dani, rozhoduje, jak je pozemek uveden v evidenci nemovitostí.1) Zemědělská půda, které bylo užito k jiným účelům (např. k zalesnění, k zastavění, k dopravě), bude vyňata ze zdanění až počínaje rokem, který následuje po roce, ve kterém byla půda rozhodnutím příslušného ONV odňata natrvalo zemědělské výrobě.
K § 3
Osvobození od daně
(3) Uživatel, popř. vlastník pozemku uplatní nárok na osvobození od daně v daňovém přiznání nebo oznámení.
(4) Pozemky, které byly zčásti osázeny ušlechtilými druhy vinné révy a zčásti hybridy nebo jen hybridy, nejsou osvobozeny od daně.
(5) Za intenzívní ovocné sady se považují pouze pozemky, na nichž byly vysázeny čtvrtkmeny, zákrsky a vřetena.
(6) Pozemky dočasně odňaté zemědělské výrobě (např. na skládku, k těžbě písku) jsou osvobozeny od daně počínaje rokem, který následuje po roce, ve kterém byla půda rozhodnutím příslušného okresního národního výboru dočasně odňata zemědělské výrobě.
K § 4
Poplatník
(7) Výměra záhumenků společných i individuálních se započte do celkové výměry pozemků obhospodařovaných družstvem a z této celkové výměry se vyměří daň družstvu. Výměra domovní zahrady nepřevyšující 800 m2, pokud byla zahrnuta do výměry záhumenku, se však nezapočítává do celkové výměry pozemků obhospodařovaných družstvem, z níž se vyměřuje daň družstvu.
(8) Je-li pozemek užíván několika uživateli, popř. vlastníky (spoluvlastníky), vyměří se daň kterémukoliv z nich a každý uživatel (spoluvlastník) je povinen rukou společnou a nerozdílnou zaplatit celou daň.
K § 5
Základ daně
(9) Výměra pozemků uvedených v § 5 odst. 2 zákona se nezapočítává do celkové výměry všech pozemků, podléhající dani, i když poplatník užívá několik takových pozemků. Převýší-li výměra pozemků uvedené hranice, započítává se do celkové výměry celá výměra pozemků.
(10) Převyšuje-li výměra zahrady spojené s domem 800 m2, podléhá vždy dani z pozemků, a nepovažuje se proto za zahradu domovní podrobenou domovní dani.
K § 6
Sazba daně
(11) Má-li poplatník pozemky v katastrálních územích několika obcí, vyměří se daň pro každé katastrální území obce zvlášť a pro vyměření daně se použije sazba platná pro přírodní stanoviště, do kterého je katastrální území obce zařazeno. U socialistických organizací se celková výše daně stanoví součtem daně vyměřené z pozemků v jednotlivých katastrálních územích obcí. U občanů vyměří daň z pozemků každý místní národní