dnes je 9.12.2023

Input:

114/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Iránu

č. 114/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20. června 1968
o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Iránu
Dne 26. května 1967 byla v Praze podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Iránu
Podle svého článku 11 vstoupila Dohoda v platnost dnem 24. února 1968.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
KULTURNÍ DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Iránu
Vláda Československé socialistické republiky a císařská vláda Iránu, vedeny přáním rozvíjet spolupráci v kulturní, vědecké, umělecké, výchovné a sportovní oblasti a majíce za to, že taková spolupráce přispěje k posílení přátelských svazků mezi oběma státy, rozhodly se v souladu s Chartou Organizace spojených národů uzavřít kulturní dohodu a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci
vláda Československé socialistické republiky
Václava Davida, ministra zahraničních věcí
císařská vláda Iránu
Ardechira Zahedi, ministra zahraničních věcí,

kteří, vyměnivše si své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Obě smluvní strany budou na základě zásad vzájemnosti a dodržování státní svrchovanosti prostřednictvím orgánů rozvíjet kulturní styky za účelem vzájemného poznávání kulturního dědictví obou států a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy, umění a sportu.
Článek 2
Obě smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi universitami a dalšími školskými, vědeckými výzkumnými, jakož i kulturními, sportovními a uměleckými institucemi a organizacemi obou států.
Článek 3
Obě smluvní strany usnadní výměnu:
a) profesorů universit a ostatních vysokých škol, vědců, jakož i dalších odborníků z vědecké a školské oblasti;
b) umělců, uměleckých skupin a pracovníků z oblasti kultury a umění.
Článek 4
Každá ze smluvních stran na základě žádosti příslušných orgánů poskytne pomocí krátkodobých stipendií státním příslušníkům druhého státu možnost studia, technické specializace, vědeckého výzkumu a uměleckého výcviku.
Článek 5
Obě smluvní strany usnadní v rámci platných vnitrostátních předpisů vzájemné uznávání studiem získaných titulů, vědeckých hodností, diplomů a vysvědčení vydávaných ve druhém státě a bude-li to zapotřebí, uzavřou o tom zvláštní dohodu.
Článek 6
Každá ze smluvních stran bude podporovat uvádění hudebních, divadelních a filmových děl, vysílání rozhlasových a televizních pořadů, pořádání přednášek, výstav, filmových, hudebních a divadelních festivalů, jakož i vydávání překladů vědeckých, literárních a uměleckých děl druhého státu. Obě smluvní strany budou rovněž usnadňovat výměnu vědeckých, uměleckých a školských publikací, filmů, hudebních záznamů, notového materiálu a výtvarných děl obou států.
Článek 7
Obě smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi rozhlasovými, televizními a filmovými organizacemi a institucemi obou států.
Článek 8
Smluvní strany budou podporovat styky mezi sportovci obou států, zejména pořádání sportovních utkání a