dnes je 21.7.2024

Input:

115/1951 Sb., Nařízení, kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif), platné do 30.6.1965

č. 115/1951 Zb.
[zrušené č. 50/1965 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 28. prosince 1951,
kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif).
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 6 odst. 2 zákona č. 114/1951 Sb., o advokacii, § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a § 677 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský právní řád):
§ 1.
(1) Úkony právní pomoci se odměňují podle tohoto nařízení a sazebníku, který je jeho částí.
(2) Těchto ustanovení se užije v poměru advokátní poradny (dále jen „poradna“) k zastoupenému, a není-li dále stanoveno jinak, i pro určení nákladů, jichž náhrada se ukládá jiným osobám.
§ 2.
(1) V řízení před soudy se odměňují pouze hlavní úkony uvedené v sazebníku; v odměně za hlavní úkon je zahrnuta odměna za všechny úkony, souvisící s jeho provedením.
(2) V ostatních věcech v sazebníku uvedených se odměňuje úplné vyřízení věci úhrnnou odměnou; za jednotlivé úkony v těchto věcech náleží odměna odpovídající zlomku úhrnné odměny podle toho, jakou pracovní námahu a dobu bylo třeba vynaložit na tyto úkony ve srovnání s pracovní námahou a dobou, která byla nebo by byla vynaložena při obvyklém průběhu na úplné vyřízení věci.
§ 3.
Ve věcech v sazebníku neuvedených náleží odměna stanovená v sazebníku za tytéž nebo obdobné úkony ve věcech podobného druhu.
§ 4.
(1) Odměna se určuje podle druhu věci, které se úkon týká; jen jde-li o věc penězi určenou nebo penězi ocenitelnou, je rozhodující též, nestanoví-li sazebník něco jiného, cena věci v době úkonu. K Příslušenství nároku se nepřihlíží, ledaže jen příslušenství samo je předmětem úkonu.
(2) Cena opětující se plnění se stanoví, jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než tři roky, trojnásobkem ceny ročního plnění; při exekuci pro opětující se dávky rozhodují při stanovení ceny jen splátky, které jsou v době povolení exekuce již splatné.
(3) Nelze-li cenu věci stanovit, předpokládá se cena 15.000 Kčs.
§ 5.
(1) Trvá-li hlavní úkon záležející v účasti při jednání soudu v témž dni déle než čtyři hodiny v trestním nebo déle než dvě hodiny v občanskoprávním řízení, náleží za každé další třeba i jen započaté čtyři nebo dvě hodiny odměna poloviční. Trvá-li takový hlavní úkon souvisle déle než jeden den, náleží poloviční odměna za každé započaté čtyři nebo dvě hodiny v druhém a každém dalším dni. Účast na odročeném jednání soudu je nový hlavní úkon; došlo-li však při odročeném jednání jen k vyhlášení rozhodnutí, náleží za takový hlavní úkon jen odměna poloviční.
(2) Jestliže jednání soudu bylo odročeno, aniž došlo k jednání ve věci (na př. pro nedostavení se obviněného, účastníka, svědka), náleží za takový hlavní úkon jen čtvrtina odměny.
§ 6.
Za úkony provedené mimo obvod okresního soudu, v němž má sídlo poradna (pobočka), jejíž člen byl přímo zastoupením pověřen, náleží odměna zvýšená o jednu čtvrtinu, provede-li úkon člen jiné poradny.
§ 7.
Při společném zastoupení dvou nebo více osob v téže věci