dnes je 21.7.2024

Input:

115/1953 Sb., Zákon o právu autorském (autorský zákon), platné do 30.6.1965

č. 115/1953 Zb.
[zrušené č. 35/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1953
o právu autorském
(autorský zákon).
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Úvodní ustanovení
Účelem autorského zákona je upravit vztahy, které vznikají v souvislosti s vytvořením děl literárních, vědeckých a uměleckých, tak,
aby byla zajištěna ochrana zájmů autorů takových děl a podnícena ideová tvorba sloužící zájmům lidu a jeho kulturnímu růstu,
aby zároveň bylo zaručeno, že se na výsledcích tvůrčí činnosti autorů budou podílet nejširší masy pracujícího lidu, a
aby se tak jejich díla stala účinným nástrojem budováni socialistické společnosti.
ČÁST PRVÁ.
AUTOR A DÍLO.
Dílo.
§ 2.
(1) Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora.
(2) Jsou jimi zejména
a) díla slovesná, vyjádřená slovem, písmem, tiskem nebo jiným mechanickým způsobem,
b) díla dramatická a hudebně dramatická, choreografická a pantomimická,
c) díla hudební,
d) díla výtvarných umění, včetně děl umění architektonického a děl umění užitého,
e) díla filmová,
f) díla fotografická.
§ 3.
(1) Předmětem autorského práva nejsou ani právní předpisy a rozhodnutí, ani veřejné listiny a úřední spisy, ani řeči proslovené při projednávání veřejných záležitostí.
(2) K soubornému vydání takových řečí je však třeba svolení toho, kdo je proslovil.
Zpracování díla.
§ 4.
(1) Předmětem autorského práva jsou také díla, která vznikla tvůrčím zpracováním díla jiného.
(2) Autorem zpracování je ten, z jehož činnosti vzešel osobitý ráz zpracování.
§ 5.
Jako zpracování díla literárního posuzuje se také překlad takového díla do jiného jazyka.
Díla kolektivní. Díla souborná.
§ 6.
(1) Sborníky, pásma a podobná díla souborná jsou předmětem autorského práva, je-li jejich uspořádání nebo výběr výsledkem tvůrčí činnosti pořadatele.
(2) Autorské právo k soubornému dílu jako celku přísluší jeho pořadateli a nebrání, aby autoři děl zařazených, není-li s pořadatelem jiné úmluvy, svá díla rozšiřovali i jinak.
§ 7.
(1) U sborníků a časopisů, vydávaných úřady, orgány, institucemi nebo organisacemi, příslušejí práva zahrnutá v právu autorském (§ 15) těmto vydavatelům.
(2) Autorská práva k jednotlivým dílům, zařazeným do takových publikací, nejsou dotčena.
§ 8.
Díla spojená.
(1) Spojí-li se díla v dílo jediné, zůstávají autorská práva k jeho částem nedotčena.
(2) K provozování hudebního díla s textem stačí souhlas autora části hudební.
§ 9.
Díla filmová.
(1) U filmového nebo podobně vytvořeného díla příslušejí práva zahrnutá v právu autorském výrobci.
(2) Tím nejsou dotčena práva autorů literární předlohy, filmové povídky a literárního scénáře, ani práva autorů slovesné, hudební, výtvarné a fotografické složky filmového díla, zejména ani jejich práva na autorské odměny.
§ 10.
Díla spoluautorů.
(1) K dílům vytvořeným společně několika osobami, při nichž jsou výsledky jejich tvorby, i pokud je lze rozeznat, celkem nedílným, přísluší autorské právo všem spoluautorům společně a nerozdílně.
(2) Porušení společného práva autorského může však každý spoluautor stíhat samostatně.
§ 11.
Díla