dnes je 8.12.2023

Input:

115/1970 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o finančných správach, v znení účinnom k 1.1.1986

115/1970 Zb.
[zrušené č. 369/1990 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 3. decembra 1970
o finančných správach
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
124/1985 Zb.
1. 1. 1986
mení a dopĺňa § 1 ods. 1 a 2
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Finančné správy sú orgány štátnej správy, ktoré
a) vykonávajú správu a revízie daní, dávok, poplatkov, odvodov, finančných nástrojov v zahraničnom obchode a pokút (ďalej len „dane a odvody“) odvádzaných do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky alebo štátneho rozpočtu československej federácie (ďalej len „štátny rozpočet“) a dane z obratu ako aj dane zo mzdy odvádzanej do rozpočtov národných výborov;
b) vykonávajú revízie dotácií, subvencií, intervencií a iných prídelov (ďalej len „dotácie“) poskytovaných zo štátneho rozpočtu;
c) uskutočňujú konanie o priestupkoch vo veciach daní, odvodov a dotácií nimi spravovaných, prípadne revidovaných.
(2) Správou sa rozumie vyrubovanie, vyberanie, vymáhanie a účtovanie daní a odvodov vrátane finančného usporiadania ich preplatkov a nedoplatkov, ako aj bežná kontrola správnosti a včasnosti plnenia daňových a odvodových povinností občanov a organizácií voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom národných výborov.
(3) Revíziou sa rozumie podrobným skúmaním účtovných a iných podkladov, ich hodnovernosti a úplnosti a ostatných rozhodujúcich skutočností zisťovať ako sa dodržiavajú predpisy platné pre výpočet daní a odvodov, ako aj predpisy a určené podmienky pre použitie dotácií s právom uložiť a vymáhať vrátenie dotácií v prípade ich neoprávneného použitia.
§ 2
Sústava finančných správ
(1) Sústavu finančných správ tvoria okresné (mestské) finančné správy a krajské finančné správy.
(2) Okresné finančné správy sa zriaďujú pre obvody, ktoré sú zhodné s územnými obvodmi jednotlivých okresných národných výborov. Na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a mesta Košíc sa zriaďujú mestské finančné správy s pôsobnosťou okresných finančných správ.
(3) Krajské finančné správy sa zriaďujú v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach; ich obvody ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií“).
§ 3
Pôsobnosť finančných správ
(1) Okresné (mestské) finančné správy
a) vykonávajú správu daní a odvodov,
b) vykonávajú revízie,
c) prejednávajú priestupky vo veciach daní a odvodov spravovaných finančnými správami a vo veciach nimi revidovaných dotácií.
(2) Krajské finančné správy
a) riadia okresné (mestské) finančné správy,
b) rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných (mestských) finančných správ a plnia ďalšie úlohy pri preskúmavaní ich rozhodnutí vydaných v správnom konaní,
c) vykonávajú revízie, pokiaľ na nich túto pôsobnosť prenieslo Ministerstvo financií.
§ 4
Pôsobnosť a právomoc Ministerstva financií
(1) Ministerstvo financií
a) riadi finančné správy a určuje ich vnútornú organizáciu,
b) preskúmava rozhodnutia krajských finančných správ vydané v správnom konaní,
c) vykonáva vo zvlášť odôvodnených prípadoch revízie, ktoré inak patria do pôsobnosti finančných správ.
(2) Ministerstvo financií môže z dôvodu racionalizácie výkonu správy a revízií