dnes je 17.4.2024

Input:

116/1946 Sb., Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví, platné do 26.12.1951

č. 116/1946 Zb.
[zrušené č. 108/1951 Zb.]
ZÁKON
ze dne 16. května 1946
o jednotné organisaci podnikového početnictví.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Podnikové početnictví se jednotně organisuje podle zásad, které stanoví vláda nařízením. Při tom budiž dbáno, aby podnikové početnictví vyhovovalo potřebám hospodářského plánování, zvláštním potřebám jednotlivých hospodářských odvětví, jakož i potřebám daňovým.
(2) Podnikovým početnictvím podle tohoto zákona se rozumějí účetnictví, kalkulace, statistika a rozpočetnictví podniků všeho druhu.
§ 2.
(1) Podle pokynů Hospodářské rady vydává generální sekretariát Hospodářské rady - dále jen generální sekretariát - vyhláškou v Úředním listě republiky Československé a v Úradnom vestníku po slyšení vrcholných hospodářských organisací a Ústřední rady odborů, po případě jiných vrcholných útvarů, které budou určeny vládním nařízením, v rámci zásad, stanovených podle § 1, odst. 1, závazné směrnice pro podnikové početnictví.
(2) Generální sekretariát může po slyšení organisací nebo útvarů, uvedených v odstavci 1, vydávati vysvětlivky k směrnicím. Podrobnosti o uveřejňování vysvětlivek stanoví vládní nařízení.
§ 3.
Generální sekretariát stanoví vyhláškou v Úředním listě republiky Československé a v Úradnom vestníku, kdy vznikne pro určitý okruh podniků povinnost zavésti jednotný způsob organisace v jednotlivých oborech podnikového početnictví (§ 1, odst. 2).
§ 4.
Pokud úřady nebo organisace nadřazené podnikům vydávají v rámci své působnosti předpisy nebo činí opatření ve věcech podnikového početnictví (§ 1, odst. 2), mohou tak činiti ode dne, kdy tento zákon nabývá účinnosti, jen v dohodě s generálním sekretariátem, a jde-li o podniky spravované podle zásad obchodního hospodaření ve smyslu zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, také v dohodě s nejvyšším účetním kontrolním úřadem.
§ 5.
Jednání a opominutí, příčící se ustanovením tohoto zákona nebo předpisů podle něho vydaných, trestají - pokud nejde o čin přísněji trestný - na návrh generálního sekretariátu okresní národní výbory jako přestupek pokutou do 100 000,- Kčs, při čemž se pro případ nedobytnosti vyměří náhradní trest vězení podle míry zavinění do tří měsíců.
§ 6.
Úřady, jiné orgány veřejné správy a hospodářské organisace nebo jiné podobné útvary jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto zákona.
§ 7.
Použivatelnost ustanovení § 21 vládního nařízení ze dne 29. května 1941, č. 297 Sb., o záznamních povinnostech pro účely daňové a provozní, se zrušuje.
§ 8.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v.r.
Fierlinger v.r.
Gottwald v.r.
Kopecký v.r.
Dr. Stránský v.r.
Laušman v.r.
Široký v.r.
Ďuriš v.r.
Dr. Šrámek v.r.
Dr. Pietor v.r.
Ursíny v.r.
gen. Hasal v.r.
Masaryk v.r.
Hála v.r.
gen. Svoboda v.r.
Dr. Šoltész v.r.
Dr. Ripka v.r.
Dr. Procházka v.r.
Nosek v.r.
Majer v.r.
Dr. Šrobár v.r.
Dr. Clementis v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
gen.Dr. Ferjenčík v.r.
Dr.