dnes je 17.4.2024

Input:

116/1947 Sb., Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze, platné do 30.4.1960

č. 116/1947 Zb.
[zrušené č. 76/1959 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. června 1947
o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Tento zákon platí s výjimkami podle odstavce 2 pro osoby, které se staly
a) v československé branné moci
aa) důstojníky nebo rotmistry v záloze před účinností tohoto zákona,
bb) poddůstojníky aspiranty v záloze před 30. zářím 1945;
b) v armádě t. zv. Slovenského státu před 29. srpnem 1944 důstojníky, rotmistry nebo poddůstojníky aspiranty v záloze.
(2) Z osob uvedených v odstavci 1 však nepodléhají ustanovením tohoto zákona osoby,
a) které se staly důstojníky v záloze po absolvování škol na důstojníky v záloze zřízených po 1. říjnu 1945;
b) na které se vztahuje zákon ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci; pro ně platí tento zákon pouze v případech uvedených v § 4, odst. 4;
c) které se staly důstojníky nebo rotmistry z povolání po 5. květnu 1945.
(3) Tam, kde se v tomto zákoně mluví o vojenských osobách v záloze, rozumějí se tím osoby uvedené v odstavci 1.
§ 2.
(1) Vojenským osobám v záloze uvedeným v § 1, odst. 1, písm. a) se odejme podle dalších ustanovení tohoto zákona vojenská hodnost:
a) přihlásily-li se od roku 1929 při kterémkoli sčítání lidu k německé nebo maďarské národnosti nebo staly-li se členy národních skupin nebo útvarů nebo politických stran sdružujících osoby německé nebo maďarské národnosti nebo ucházely-li se o udělení německého nebo maďarského státního občanství;
b) byly-li dobrovolně na vedoucích místech Národní odborové ústředny zaměstnanecké, Ústředí veřejných zaměstnanců, Hlinkovy slovenské lidové strany, Svazu zemědělství a lesnictví, ledaže byly v těchto organisacích činny se souhlasem vedoucích činitelů domácího nebo zahraničního odboje, nebo byly-li dobrovolně členy Kuratoria pro výchovu mládeže, Svazu pro spolupráci s Němci, Českého svazu válečníků, Vlajky, Rodobrany, České ligy proti bolševismu, Německo-české společnosti, Hlinkovy gardy, Německo-slovenské společnosti a jiných fašistických organisací podobné povahy (§ 4 dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z době nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů);
c) zúčastnily-li se nepřátelského hospodářského válečného podnikání, zaujímaly-li vedoucí místo ve válečném průmyslu, pracujícím pro německou nebo maďarskou armádu, prováděly-li opevňovací práce pro Němce nebo Maďary, ledaže byly k uvedeným činnostem donuceny a nemohly se jim vyhnout, nebo obohatily-li se v souvislosti s poměry v době nesvobody;
d) podporovaly-li nebo obhajovaly-li o své újmě činy nebo slovy režim nacistů, fašistů, zrádců a kolaborantů, zejména vyvinuly-li přímo nebo nepřímo jakoukoliv činnost proti Slovenskému národnímu povstání, nebo projevily-li se