dnes je 21.7.2024

Input:

116/1951 Sb., Zákon o státním notářství, platné do 31.3.1964

č. 116/1951 Zb.
[zrušené č. 95/1963 Zb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1951
o státním notářství.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Úkoly státního notářství.
§ 1.
Státní notářství napomáhá socialistickým právnickým osobám, jiným společenským organisacím a všem občanům při ochraně jejich zákonných zájmů, dbá, aby jejich uplatňování bylo v souladu s duchem a socialistickými cíli lidové demokracie, a přispívá tak k upevňování socialistické zákonnosti.
§ 2.
(1) Úkoly státního notářství vykonávají státní notáři (dále jen „notářství“ a „notáři“).
(2) Notáři sepisují ve vlastním oboru působnosti veřejné listiny o právních úkonech, jakož i o jiných skutečnostech právě významných; mimoto provádějí řízení a úkony z pověření soudu; konečně na žádost přijímají listiny a hodnoty do úschovy, provádějí dobrovolná uspořádání majetkových poměrů a sepisují podání a listiny, které nemají povahu veřejných listin.
Organisace notářství.
§ 3.
(1) Zřizují se notářství pro obvod okresních soudů, a to v jejich sídle; notářství jsou státní úřady.
(2) Ministr spravedlnosti může pro obvod okresního soudu zřídit i další notářství, a to i mimo sídlo soudu.
§ 4.
(1) V čele notářství je notář; přísluší mu bezprostřední služební dohled na všechny zaměstnance notářství.
(2) Na výkon notářství dohlíží předseda okresního soudu, v jehož obvodu je notářství zřízeno.
(3) Vrchní dohled na notářství vykonává ministr spravedlnosti.
§ 5.
(1) Není-li notářství obsazeno notářem, pověří ministr spravedlnosti správou notářství některou z osob způsobilých pro notářský úřad (§ 7).
(2) Ukáže-li se potřeba, aby měl notář zástupce, pověří předseda krajského soudu zastupováním jiného notáře z obvodu tohoto krajského soudu nebo způsobilého notářského čekatele.
(3) Správce notářství a zástupce notáře se řídí při výkonu funkce notáře ustanoveními platnými pro notáře.
§ 6.
(1) Ve vlastním oboru působnosti a při činnosti z pověření soudu používá notář notářské pečeti.
(2) Na pečeti je zobrazen malý státní znak republiky Československé, kolem něhož je v kruhu uvedeno označení „státní notářství“, jeho sídlo a po případě bližší označení notářství.
Notáři, notářští čekatelé a ostatní zaměstnanci notářství.
§ 7.
(1) Notářem smí být ustanoven, kdo
a) vykazuje všeobecné náležitosti předepsané pro státní zaměstnance,
b) má právnické vzdělání,
c) vykonal právní praxi a složil odbornou zkoušku.
(2) Notáře ustanovuje ministr spravedlnosti; může přitom prominout náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c).
§ 8.
(1) Notář vykonává při svém ustanovení do rukou předsedy krajského soudu tento slib:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé republice, jejímu lidově demokratickému zřízení, jejímu presidentu a její vládě, že budu při výkonu úřadu a při plnění ostatních povinností zachovávat zákony a nařízení Československé republiky, a že je budu vždy a všude uplatňovat v souladu s vůlí a zájmy lidu a jeho státu a v plné shodě s duchem lidové demokracie a s velkými socialistickými cíli, že budu přísně zachovávat mlčenlivost v úředních věcech, plnit své povinnosti pilně, svědomitě a nestranně a že budu notářský