dnes je 9.12.2023

Input:

116/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví

č. 116/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 3. září 1961
o Dohodě mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví
Dne 17. ledna 1961 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi ministerstvem zahraničního obchodu a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví.
Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno rakouské straně nótou ze dne 1. července 1961 a nótou z téhož dne oznámila rakouská strana, že i z její strany jsou splněny podmínky pro vstup Dohody v platnost.
Podle svého článku 9 vstoupila Dohoda v platnost dne 1. srpna 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
V z. dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví
Ministerstvo zahraničního obchodu Československé socialistické republiky, zastoupené panem Stanislavem Saurem, vedoucím ústřední celní správy,
a spolkové ministerstvo financí Rakouské republiky, zastoupené panem sekčním šéfem dr. Josefem Stangelbergerem,
ve snaze upevnit sousedské vztahy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
se rozhodly uzavřít Dohodu o spolupráci v oboru celnictví.
Zmocněnci po výměně svých plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli na těchto ustanoveních:
Článek 1
(1) Smluvní strany učiní všechna potřebná opatření, aby usnadnily celní projednávání v železniční, silniční a lodní dopravě mezi oběma státy.
(2) Pod pojmem „celní projednávání“ ve smyslu této Dohody se rozumí provádění všech opatření předvídaných v předpisech obou států pro dovoz, vývoz a průvoz zboží.
Článek 2
(1) Obě smluvní strany se všemožně vynasnaží, aby co nejvíce zkrátily trvání celního projednávání; to platí zejména pro
a) mezinárodní dopravu zboží v průvozu,
b) zboží podléhající rychlé zkáze, živá zvířata a jiné zboží, u něhož je třeba rychlé dopravy,
c) vozy se spěšninovým zbožím,
d) zboží dopravované v mezinárodních spěšných vlacích a
e) hromadné zboží v ucelených vlacích.
(2) K provedení ustanovení odstavce 1 budou železniční správy včas informovat příslušné orgány svého státu o každé změně v provozu, v jízdním řádu a ve skladbě mezinárodních vlaků.
Článek 3
(1) Cestovní styk a doprava zboží přes společné státní hranice obou států se smí provádět jen na přechodech stanovených ve vzájemné dohodě.
(2) Obě smluvní strany stanoví ve vzájemné dohodě úřední hodiny svých celních úřadů na přechodech uvedených v odstavci 1 tak, aby se úřední hodiny protilehlých celních úřadů shodovaly.
(3) Doprava zboží přes přechody uvedené v odstavci 1 smí být prováděna jen v úředních hodinách celních úřadů stanovených podle odstavce 2; to se netýká železniční a lodní přepravy zboží. Přestup cestujících přes státní hranice rovněž nepodléhá časovému omezení, pokud tito