dnes je 16.4.2024

Input:

116/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

č. 116/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 1. prosince 1962
o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
Dne 27. listopadu 1961 byla v Praze podepsána Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali.
Vláda Československé socialistické republiky schválila Dohodu dne 23. května 1962, což bylo sděleno maliské straně nótou ze dne 3. července 1962; schválení Dohody příslušnými orgány Republiky Mali bylo sděleno nótou ze dne 11. října 1962.
Podle ustanovení článku 14 vstoupila Dohoda v platnost dnem 11. října 1962.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Mali vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvoje vzájemné letecké dopravy a zřízení leteckých služeb mezi jejich zeměmi, jmenovaly své zástupce, kteří se dohodli takto:
Článek 1
Smluvní strany si poskytují práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zřízení a provozování dohodnutých leteckých služeb na tratích v Příloze uvedených. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.
Článek 2
1. Každá smluvní strana bude mít právo určit letecký podnik k provozu dohodnutých leteckých služeb na stanovených tratích.
2. Jakmile druhá smluvní strana přijme toto určení, poskytne bez průtahů určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění, avšak s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku.
3. Letecké úřady jedné smluvní strany mohou požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou byl způsobilý k plnění podmínek předepsaných zákony a předpisy, které obvykle platí při provozování mezinárodních leteckých služeb.
4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat provozní oprávnění leteckého podniku nebo uložit v poskytnutém oprávnění takové podmínky, jaké považuje za nutné, nebude-li přesvědčena, že převážná část vlastnictví a skutečné řízení určeného leteckého podniku patří druhé smluvní straně nebo jejím příslušníkům, nebo v případě, že se určený letecký podnik neřídí jejími zákony a předpisy, nebo jinak neplní podmínky stanovené v této Dohodě. Toto opatření bude provedeno jen předchozím jednání s druhou smluvní stranou, pokud není nutné okamžité zastavení činnosti nebo uložení podmínek k zabránění dalšího porušování zákonů nebo předpisů.
Článek 3
1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se na vstup na její území nebo výstup letadel provozujících mezinárodní lety nebo na provoz těchto letadel na jejím území, budou platit pro letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.
2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se na vstup na její území nebo výstup cestujících, posádek nebo nákladů, jako jsou předpisy o vstupu, odbavení, přistěhovalectví, clu a karanténě, musí být dodržovány při vstupu, výstupu a provozu na území této