dnes je 9.12.2023

Input:

116/1969 Zb., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania - v Slovenskej socialistickej republike

116/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
z 10. septembra 1969
o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania - v Slovenskej socialistickej republike
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu:
§ 1
Československý liekopis - tretieho vydania (ďalej len „liekopis“)*) nadobúda v Slovenskej socialistickej republike platnosť 1. júlom 1970.
§ 2
(1) Liekopis je záväzný pre organizácie o odborných pracovníkov zúčastňujúcich sa na príprave, výrobe, kontrole, uchovávaní, predpisovaní a výdaji liečiv a zdravotníckych potrieb uvedených v liekopise. Títo pracovníci, najmä farmaceuti, lekári, veterinárni lekári a lekárenský laboranti sú povinní, pokiaľ to potrebujú pre riadny výkon svojej pôsobnosti alebo povolania, poznať obsah liekopisu a spravovať sa s ním.
(2) Pre liečivá a zdravotnícke potreby, ktoré sa neuvádzajú v liekopise, boli však uvedené v niektorom z predchádzajúcich vydaní československého liekopisu, platia naďalej ustanovenia týchto vydaní.
§ 3
Zariadenia lekárskej služby sa musia vybaviť podľa požiadaviek liekopisu najneskôr do 31. decembra 1972.
§ 4
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z ustanovení liekopisu; ak ide o liečivá a iné látky na veterinárne účely, urobí tak po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia
 
Námestník ministra:
Dr. Pleško v. r.