dnes je 30.9.2023

Input:

117/1947 Sb., Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946

č. 117/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. června 1947
o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K důchodům z invalidního a starobního, pensijního a provisního pojištění, na jejichž výplatu měl oprávněný nárok v prosinci 1946, se poskytují pro rok 1946 tyto jednorázové přídavky:
k důchodu invalidnímu a starobnímu ................................ Kčs 600,-,
k důchodu vdovskému a vdoveckému .............................. Kčs 400,-,
k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých .............. Kčs 200,-,
k přídavku na děti (vychovávacímu příplatku) ................... Kčs 200,-.
Přídavek se neposkytuje k starobním odměnám z provisního pojištění.
(2) Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů uvedených v odstavci 1, poskytuje se jí pouze přídavek nejvyšší. Přídavek podle tohoto zákona nepřísluší poživatelům odpočivných a zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší; dále nepřísluší zaměstnaným důchodcům, jestliže měli ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1946.
§ 2.
(1) K důchodům z úrazového pojištění, na jejichž výplatu měl oprávněný nárok v prosinci 1946, se poskytují pro rok 1946 tyto jednorázové přídavky:
a) k důchodu zraněného se ztrátou schopnosti
k výdělku 100 % ........................................... Kčs 600,-,
b) k důchodu zraněného s menší ztrátou schopnosti
k výdělku, nejméně však se ztrátou schopnosti 50 %,
poměrná část z částky Kčs 600,-, která odpovídá míře zmenšení schopnosti k výdělku,
c) k důchodu vdovskému a vdoveckému .......................... Kčs 400,-,
d) k důchodům ostatních oprávněných osob ..................... Kčs 200,-.
(2) Přídavek se neposkytuje osobám, které měly nárok na jednorázový přídavek již z důchodového pojištění, poživatelům odpočivných a zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší, jakož i zaměstnaným důchodcům, jestliže měli ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1946. Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů z úrazového pojištění, poskytne se jí pouze přídavek nejvyšší.
§ 3.
K důchodům vypláceným do ciziny se přídavek neposkytuje.
§ 4.
Neprávem přijaté přídavky jest nositel pojištění oprávněn sraziti si z běžného důchodu nebo z jiné dávky, na kterou má týž příjemce nárok.
§ 5.
Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daně důchodové.
§ 6.
Náklady spojené s výplatou přídavků podle tohoto zákona hradí nositelé pojištění ze svého.
§ 7.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1946; provede jej ministr sociální péče.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Nejedlý v. r.