dnes je 29.2.2024

Input:

117/1949 Sb., Nařízení ministra techniky o správě dílčích kontingentů vázaných stavebnin a o přidělování těchto stavebnin

č. 117/1949 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 12. února 1949
o správě dílčích kontingentů vázaných stavebnin a o přidělování těchto stavebnin.
Ministr techniky v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 3, odst. 3, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 2 a 6 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 313 Sb.,o vázaných stavebninách a jejich přídělů (dále jen zákon) nařizuje:
§ 1.
Dílčí kontingenty oborů stavební výroby prováděné Československými stavebními závody, národním podnikem (§ 3, odst. 1, č. 1 zákona) , jinými národními podniky (§ 3, odst. 1, č. 2 zákona) a komunálními stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 4 zákona) spravují Československé stavební závody, národní podnik. Dílčí kontingent oboru stavební výroby prováděné státní správou (§ 3, odst. 1, č. 3 zákona) spravují příslušná ministerstva (dopravy, pošt národní obrany, zemědělství nebo techniky), a to každé ministerstvo část tohoto dílčího kontingentu, která připadá na stavby jím prováděné. Dílčí kontingenty oborů stavební výroby prováděné družstevními a soukromými stavebními podniky ( § 3, odst. 1, č. 5 a 6 zákona) spravuje ministerstvo techniky prostřednictvím národních výborů.
§ 2.
Dílčí kontingenty pro udržování staveb dopravních, poštovních, vojenských, průmyslových, zemědělských, obchodních, zdravotnických a pro účely sociální péče (§ 4, odst. 1, č. 1 až 8 zákona) spravují příslušná ministerstva; dílčí kontingent pro udržování staveb ostatních (§ 4, odst. 1, č. 9 zákona) spravuje ministerstvo techniky prostřednictvím národních výborů.
§ 3.
(1) Ministerstvo techniky přikáže ze své části dílčího kontingentu pro stavební výrobu prováděnou státní správou v oboru jeho působnosti (§ 3, odst. 1, č. 3 zákona) a z dílčích kontingentů pro stavební výrobu prováděnou družstevními stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 5 zákona) nebo soukromými stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 6 zákona) a pro udržování staveb (§ 4, odst. 1, č. 6 zákona) a pro udržování staveb (§ 4, odst. 1, č. 6 zákona) a pro udržování staveb (§ 4, odst. 1, č. 9 zákona) vázané stavebniny pro stavební výrobu a udržování staveb krajským národním výborům a ústřednímu národnímu výboru hlavního města Prahy na jednotlivá kontingentní období a určí při tom kvoty hmot pro jednotlivé skupiny staveb a pro udržovací práce. Krajské národní výbory přikáží, řídíce se úkoly jednotného hospodářského plánu a pokyny, které vydá ministerstvo techniky v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, svým podřízeným úřadům (technické službě) nebo jiným úřadům, příslušným pro obor zvláštních staveb (na př. železničním, báňským), vázané stavebniny na jednotlivá kontigentní období pro stavby, pro něž tyto úřady přidělují vázané stavebniny (§ 4).
(2) Československé stavební závody, národní podnik, rozdělí dílčí kontingenty pro stavební výrobu prováděnou jimi § 3, odst. 1, č. 1 zákona), jinými národními podniky (§ 3, odst. 1, č. 2 zákona) a komunálními stavebními podniky (§ 3, odst. 1, č. 4 zákona) podle výrobních plánů na své provozní jednotky, na stavební oddělení jiných národních podniků a na komunální stavební podniky.
(3) Správci částí dílčího