dnes je 22.6.2024

Input:

117/1950 Sb., Nařízení o rejstříku trestů, platné do 31.12.1951

č. 117/1950 Zb.
[zrušené č. 100/1951 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 31. července 1950
o rejstříku trestů.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád):
§ 1
Rejstříky trestů vedou krajští prokurátoři.
§ 2
Tresty se zapisují do rejstříku trestů vedeného tím krajským prokurátorem, v jehož obvodu se narodila osoba, jíž se zápis týká; narodila-li se však v cizině nebo nelze-li její rodiště zjistit, zapisují se tresty do rejstříku trestů vedeného krajským prokurátorem v Brně.
§ 3
Soudy, úřady a veřejné orgány jsou povinny sdělovat krajskému prokurátoru (§ 2) všechny skutečnosti důležité pro zápis do rejstříku trestů nebo pro změnu zápisu.
§ 4
(1) Do rejstříku trestů se zapisují tresty pravomocně uložené soudem.
(2) Na příkaz ministra spravedlnosti se zapisují do rejstříku trestů též tresty uložené soudy cizích států.
§ 5
(1) Rejstřík trestů je rozdělen ve dva oddíly písmeny A a B.
(2) Do oddílu se zapisují:
a) tresty nepodmíněně uložené; tresty nápravného opatření však jen tehdy, byl-li tento trest nebo jeho zbytek přeměněn v trest odnětí svobody,
b) tresty podmíněně odložené, byl-li nařízen výkon trestu.
(3) Do oddílu B se zapisují:
a) tresty nápravného opatření,
b) tresty podmíněně odložené,
c) zahlazená odsouzení.
§ 6
Osvědčí-li se podmíněně odsouzený nebo je-li jisté, že podmíněně odložený trest nemůže být již vykonán (§ 28 odst. 2 tr. zák.) anebo je-li nápravné opatření vykonáno, přenesou se zápisy týkající se podmíněně uložených vedlejších trestů z oddílu A do oddílu B.
§ 7
(1) Nové rozhodnutí nebo změna původního rozhodnutí, k nimž došlo po zápisu do rejstříku trestů, se v rejstříku trestů vyznačí; jde-li však o rozhodnutí nebo o změnu, které by odůvodňovaly zápis trestu do oddílu jiného, přenese se původní zápis do tohoto oddílu.
(2) Zápisy týkající se osob starších než osmdesát let a osob, které zemřely, buďte z rejstříku odstraněny.
§ 8
(1) Výpis z rejstříku trestů se vydá jen soudu nebo veřejnému orgánu anebo osobě, jíž se zápis týká, a to na jejich žádost; výpis z oddílu B lze však vydat jen k účelu trestního řízení.
(2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 lze výpis z rejstříku trestů vydat jen tehdy, vyžaduje-li to důležitý obecný zájem.
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1950.
 
Zápotocký v.r.
Dr. Rais v.r.