dnes je 21.7.2024

Input:

117/1951 Sb., Nařízení, kterým se provádí zákon o státním notářství, platné do 31.3.1964

č. 117/1951 Zb.
[zrušené č. 95/1963 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 28. prosince 1951,
kterým se provádí zákon o státním notářství.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 33 zákona č. 116/1951 Sb., o státním notářství:
Oddíl prvý.
Obecná ustanovení.
Místo a čas úkonů.
§ 1.
Státní notářství (dále jen „notářství“) může mimo svoji úřadovnu konat úkony, jen jsou-li pro to závažné důvody, zejména vyžaduje-li to povaha úkonu nebo nebezpečí v prodlení.
§ 2.
(1) Pro usnadnění styku s pracujícími může notářství se souhlasem předsedy okresního soudu konat pro některé obce svého obvodu pravidelné úřední dny.
(2) Místo, kde se konají pravidelné úřední dny, platí pro úkony tam provedené za sídlo notářství.
(3) Zavedení nebo zastavení pravidelných úředních dnů vyhlásí notářství na soudní desce okresního soudu a v zúčastněných obcích, jakož i na budově určené ke konání úředních dnů.
(4) Náklady spojené s konáním pravidelných úředních dnů se hradí z prostředků justiční správy.
§ 3.
Ze závažných důvodů může notářství dožádat o provedení určitého úkonu nebo o pokračování v něm jiné notářství.
§ 4.
Ve dnech pracovního klidu lze notářské úkony konat jen v naléhavých případech.
§ 5.
Doručování.
(1) O doručování písemností se užije přiměřeně ustanovení o doručování písemností v občanskoprávním řízení soudním.
(2) Poštovné za zásilky notářství se platí ze státní pokladny.
Oddíl druhý.
Činnost z pověření soudu.
§ 6.
Okresní soud může pověřit státního notáře (dále jen „notář“), aby v občanskoprávních věcech, které nejsou svěřeny senátu, prováděl určité úkony nebo o takových věcech konal řízení a učinil v nich všechna rozhodnutí, zejména aby
a) prováděl řízení o projednávání dědictví (§§ 314 až 342 o. s. ř.) nebo jednotlivé úkony s ním souvisící,
b) prováděl řízení o soudním umoření listin,
c) prováděl soupis, po případě i odhad jmění soudních chráněnců,
d) sepisoval dohody podle zákona o právu rodinném, které vyžadují formy soudního zápisu,
e) prováděl v exekučním řízení hmotné rozdělení majetkového společenství.
§ 7.
Zjistí-li se ze spisů o projednání dědictví, že mezi pozůstalými jsou osoby pod zvláštní ochranou zákona, oznámí notář, pokud je to podle rodinného práva třeba, tuto skutečnost soudu příslušnému k vedení poručenství (opatrovnictví).
§ 8.
V případech, kde soud musí použít kulatého úředního razítka, užije notář notářské pečeti; vyhlášky notáře se vyvěšují na desce okresního soudu.
Oddíl třetí.
Činnost ve vlastním oboru působnosti.
Notářské listiny.
§ 9.
(1) Notářské listiny (notářské zápisy, stejnopisy notářských zápisů, notářská osvědčení, notářské protesty a notářská potvrzení) musí být psány srozumitelně. Číselné údaje, jejichž závažnost to vyžaduje, musí být alespoň jednou vypsány slovy; rovněž datum notářské listiny se vypíše slovy.
(2) V notářské listině nesmí být nic vymazáváno nebo vpisováno mezi řádky. Mezery se vyplní čarami.
(3) Je-li třeba některá slova škrtnout, musí zůstat čitelná. Provedené škrty, nejde-li o pouhé škrty v razítku, a změny nebo doplňky, se vyznačí na listině poznámkou. Byla-li listina již podepsána, podepíší poznámku tytéž osoby,