dnes je 8.12.2023

Input:

117/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu, platné do 11.5.1999

č. 117/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. října 1961
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu
Dne 14. listopadu 1960 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu.
Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno vládě Polské lidové republiky nótou ze dne 7. června 1961 a její schválení vládou Polské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 22. června 1961.
Podle svého článku 21 Dohoda vstoupila v platnost dnem 22. června 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
V z. dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky vedeny snahou dále prohloubit socialistickou spolupráci v oblasti veterinářství za účelem ochrany a zdolávání nakažlivých nemocí zvířat, jakož i ochrany lidského zdraví, a přesvědčeny, že tato spolupráce bude sloužit dalšímu posílení přátelských vztahů mezi oběma státy rozhodly se uzavřít Dohodu o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu a za tímto účelem jmenovaly svými zmocněnci
vláda Československé socialistické republiky
Jaroslava ŠILHAVÉHO,
náměstka ministra zemědělství,
lesního a vodního hospodářství
vláda Polské lidové republiky
Stanislava GUCWU,
náměstka ministra zemědělství,

kteří vyměnivše si své plné moci a shledavše je v naprostém pořádku a náležité formě dohodli se takto:
Článek 1
(1) Smluvní strany se dohodly, že zásilky zvířat, surovin, výrobků živočišného původu a předmětů, které mohou být nositeli zárodků nakažlivých chorob zvířat, budou na hraničních přechodech, určených pro mezinárodní přepravu zboží podrobeny veterinární kontrole, a to při dovozu, vývozu nebo průvozu z území jedné smluvní strany na území, případně přes území druhé smluvní strany. Pohraniční veterinární kontrolu budou provádět pohraniční veterinární lékaři.
(2) Ústřední veterinární orgány obou smluvních stran si vymění seznamy pohraničních přechodů, určených pro mezinárodní přepravu zboží a budou se vzájemně informovat o případných změnách a doplňcích těchto seznamů.
Článek 2
(1) Zvířata, suroviny a výrobky živočišného původu, jakož i předměty, které mohou být nositeli zárodků nakažlivých chorob zvířat, se dovážejí po předchozím povolení ústředních veterinárních orgánů dovážející strany.
(2) Dovážející strana se zavazuje převzít pro ni určenou zásilku zvířat, převážených přes území druhé smluvní strany v každém případě, a to i za