dnes je 8.12.2023

Input:

117/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku, platné do 31.12.1965

č. 117/1964 Zb.
[zrušené č. 94/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 12. června 1964
o správě národního majetku
Ministerstvo financí v dohodě se všemi ústředními orgány stanoví podle - 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákoník“):
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje správu národního majetku státními socialistickými organizacemi a nakládání s pohledávkami a právy státních socialistických organizací (dále jen „organizace“).
(2) Národním majetkem jsou veškeré věci ve státním socialistickém vlastnictví (hmotný národní majetek) a veškeré pohledávky a jiná majetková práva státu.
ČÁST DRUHÁ
DÍL I
Správa hmotného národního majetku
Příslušnost ke správě
§ 2
(1) Ke správě národního majetku jsou oprávněny toliko státní socialistické hospodářské a rozpočtové organizace. Jiné státní socialistické organizace než rozpočtové nebo hospodářské jsou oprávněny ke správě, jen pokud mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se (§ 62 zákoníku).
(2) Národní majetek spravuje zásadně organizace, která je pověřena úkoly, k jejichž plnění majetek zcela nebo převážně slouží. Užívá-li nemovitého národního majetku více organizací, má se za to, že tento majetek slouží převážně té organizaci, která užívá v poměru k ostatním organizacím jeho největší část. Orgány, v jejichž pravomoci je odstraňovat spory o příslušnost ke správě národního majetku (§ 65 odst. 2 zákoníku), mohou se ze závažných důvodů, zejména hospodářských, dohodnout na odchylce od těchto zásad.
(3) Má-li organizace ve správě národní majetek, kterého užívá zcela nebo převážně jiná organizace, jsou obě organizace povinny neprodleně zařídit, aby takový majetek byl převeden do správy té organizace, která národního majetku zcela nebo převážně užívá. Splnění této povinnosti, ať jde o předání nebo převzetí správy, nelze odpírat zejména proto, že stav majetku vyžaduje generálních oprav nebo vyšších nákladů na běžné opravy a udržování, že majetek organizaci jej využívající plně nevyhovuje, nebo že spravující organizace bude v budoucnosti majetek potřebovat. Splnění této povinnosti nelze odpírat ani proto, že mezi organizacemi byla uzavřena smlouva o dočasném užívání národního majetku (§ 15), jestliže se zjistí během smluvené užívací doby, že organizace spravující tento majetek jej k plnění svých úkolů nepotřebuje a ani jej v dohledné době po skončení smluveného užívání nebude potřebovat.
(4) Národní výbor může mít ve správě i nemovitý národní majetek, který neslouží plnění jeho úkolů, nemůže-li být jinými organizacemi využit. Zejména může mít, popřípadě organizace jím řízená a určená, ve správě domy, které nejsou obytnými, jestliže však jsou určeny k tomu, aby byly zčásti nebo zcela přenechány k užívání více socialistickým organizacím pro plnění jejich úkolů a jsou také skutečně více organizacemi užívány, anebo jestliže podlahová plocha jejich obytné části činí alespoň jednu třetinu celkové užívací plochy budovy.
(5) O prozatímní správě národního majetku uvedeného v § 65 odst. 3 zákoníku platí zvláštní předpisy.1)
§ 3
Sdružují-li organizace prostředky k výstavbě