dnes je 8.12.2023

Input:

117/1965 Sb., Zákon o Státní bance československé, platné do 31.12.1970

č. 117/1965 Zb.
[zrušené č. 144/1970 Zb.]
ZÁKON
ze dne 10. listopadu 1965
o státní bance československé
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Základní ustanovení
§ 1
Státní banka československá (dále jen „banka“), zřízená v roce 1950, je ústřední bankou Československé socialistické republiky.
§ 2
(1) Označení banky je „Státní banka československá“ nebo „Štátna banka československá“.
(2) Sídlem banky je Praha.
(3) Banka může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.
§ 3
(1) Banka
a) má výhradní právo vydávat bankovky a řídí oběh peněz ve státě,
b) poskytuje provozní a investiční úvěry socialistickým organizacím,
c) provádí platební styk, jakož i zúčtování s organizacemi,
d) provádí financování investiční výstavby uskutečňované socialistickými organizacemi a kontrolu její přípravy a efektivnosti,
e) provádí u socialistických organizací rozbory tvorby a používání prostředků na mzdy a kontrolu, zda vyplácejí mzdy v rámci vytvořených prostředků,
f) spravuje zlaté a devizové prostředky a rezervy státu a bankovní devizový fond,
g) nakupuje, směňuje a prodává drahé kovy a cizozemské platební prostředky,
h) přijímá a poskytuje úvěry a záruky ve styku s devizovými cizozemci,
i) provádí platební styk a další bankovně obchodní činnost ve styku se zahraničím,
j) provádí pokladní plnění státního rozpočtu,
k) provádí další činnost podle pokynů vlády.
(2) Banka je oprávněna zjišťovat, a to zejména při účasti na plánovacích pracích a při poskytování úvěrů, jak socialistické organizace používají celospolečenských prostředků, popřípadě prostředků poskytovaných jim bankou.
(3) Organizace jsou povinny předkládat bance potřebné doklady, poskytovat jí požadované informace, umožnit prověrky na místě a i jinak jí umožňovat plnění jejích funkcí.
(4) Zjistí-li banka nedostatky v hospodaření socialistických organizací, je oprávněna požadovat na nich i na jejich nadřízených orgánech odstranění těchto nedostatků a popřípadě použít proti organizacím opatření stanovených ve zvláštních předpisech.
§ 4
Ústřední banky
a) sestavuje a projednává s příslušnými ústředními orgány návrh úvěrového a pokladního plánu a zásad úvěrové politiky a předkládá je vládě ke schválení,
b) určuje poměr československé koruny k cizím měnám na podkladě stanoveném zákonem ceny zlata v bankovních operacích s cizinou,
c) zastupuje stát na základě zmocnění vlády v mezinárodních finančních a v bankovních institucích,
d) stanoví zásady pro uzavírání bankovně finančních dohod s devizovými cizozemci a zásady pro poskytování a přijímání zahraničních bankovních úvěrů.
§ 5
Plněním některých úkolů vyhrazených bance může ústředí banky pověřit jiné peněžní ústavy nebo orgány; pokud nestanoví jinak, platí pro pověřené peněžní ústavy (orgány) obdobně předpisy platné pro banku.
Řízení, organizace a hospodaření banky
§ 6
(1) Banku řídí generální ředitel.
(2) Generálního ředitele a jeho náměstky jmenuje a odvolává vláda.
(3) Generální ředitel má postavení vedoucího ústředního orgánu státní správy.
(4) V zásadních finančních a měnových otázkách postupuje generální ředitel v dohodě s ministrem financí.