dnes je 20.7.2024

Input:

118/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, platné do 19.6.1966

č. 118/1945 Zb.
[zrušené č. 36/1966 Zb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Ministr výživy se zmocňuje, aby řídil:
věci výživy obyvatelstva, výkupu, oběhu, zpracování a spotřebu výrobků původu rostlinného, živočišného a nápojů včetně minerálních vod, koření a náhražek těchto výrobků, a to původu domácího či cizozemského, pokud slouží lidské výživě, dále hospodaření krmivy všeho druhu a původu, věci průmyslu potravin, poživatin a nápojů, péči o jakost a nezávadnost potravin a zásobování obyvatelstva solí, lihem a umělými sladidly.
(2) Předpisy všeobecné povahy vyhlásí v Úředním listě republiky Československé.
§ 2.
Dozor nad dodržováním ustanovení tohoto dekretu a předpisů podle něho vydaných vykonává ministr výživy vlastními revisními orgány, orgány podléhajícími zemským a okresním národním výborům a v dohodě s příslušnými ústředními orgány finanční stráže, jakož i bezpečnostními a jinými orgány veřejné moci.
§ 3.
(1) K provádění kontroly jsou kontrolní orgány oprávněny vstoupiti do všech obchodních a provozních místností a skladů, jakož i do místností a na pozemky sloužící veřejné dopravě anebo poštovní a telegrafní správě, pokud v těchto místnostech anebo na těchto pozemcích je chováno zboží, jež je předmětem pátrání kontrolních orgánů. Při tom jsou kontrolní orgány oprávněny provésti prohlídku, odebrati na potvrzení vzorky a přezkoumati veškeré obchodní známky.
(2) V místnostech a na pozemcích, určených veřejné dopravě nebo poštovní a telegrafní správě, jsou kontrolní orgány povinny dbáti zájmu nerušeného provozu.
(3) Do soukromých místností mohou orgány vykonávající dozor vstoupiti a prováděti tam oprávnění, která jim jsou podle tohoto dekretu propůjčena, je-li důvodné podezření, že uživatelé těchto místností se dopouštějí soustavně nebo ve velkém rozsahu přestupků podle ustanovení uvedených v § 8. Při tom se musí vykázati zvláštním písemným rozkazem úřadu příslušného k provedení trestního řízení nebo orgánu veřejné správy, kterému jsou služebně podřízeny. Při provádění tohoto oprávnění jest šetřiti příslušných ustanovení ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního.
(4) Osoby, u nichž kontrolní orgány provádějí kontrolu podle předchozích ustanovení, jsou povinny umožniti kontrolním orgánům výkon všech opatření, k nimž jsou oprávněny.
(5) Kontrolní orgány jsou povinny vykázati se před prováděním svých úkonů úředním průkazem. Rovněž jsou povinny zachovávati mlčenlivost o všech věcech, o kterých se dozvěděly při své činnosti, zejména o obchodním a výrobním tajemství a zdržeti se jakéhokoliv jeho zhodnocování. Této povinnosti nejsou zbaveny ani odchodem ze služby. Povinnosti o mlčenlivosti mohou býti kontrolní orgány zbaveny jen ministrem výživy.
§ 4.
Orgány pověřené úkoly podle § 2 jsou zejména oprávněny:
1. zabaviti věci, jimiž byl přestupek spáchán, nebo které jsou k spáchání přestupku zřejmě určeny,
2. v závažných případech zadržeti osobu podezřelou z přestupku, je-li orgánu,