dnes je 26.9.2023

Input:

118/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou

č. 118/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. dubna 1946,
jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 3 zákona ze dne 18. prosince 1906, č. 5 ř. z. z roku 1907, kterým se upravuje lékárnictví:
§ 1.
Za odbornou činnost ve smyslu § 3, odst. 1, č. 4 zákona č. 5/1907 ř.z. se považují také tyto činnosti, pokud je jejich předmětem farmacie nebo jiný obor, který ji může nahraditi:
1. učitelská činnost na ústavech nebo v laboratořích universitních nebo úředně autorisovaných ústavech (aspirantských školách);
2. úspěšné studium na tuzemské vysoké škole;
3. činnost ve státních úřadech, ve státních ústavech pro zkoumání léčiv (potravin) nebo podobných odděleních Státního zdravotního ústavu;
4. činnost u nositelů veřejnoprávního sociálního pojištění (zaopatření) a jejich svazů;
5. činnost v závodech zabývajících se výrobou léčiv.
§ 2.
Činnost podle § 1 nutno prokázati:
a) pokud jde o č. 1, 3 a 4, jmenovacím dekretem a potvrzením zaměstnavatelovým,
b) pokud jde o č. 2, diplomem doktora přírodních věd, souvisí-li obor disertace s farmaceutickými vědními obory, anebo jinými doklady o úspěšném vysokoškolském studiu takových oborů (vysvědčeními z laboratoří a vysvědčeními kolokvijními),
c) pokud jde o č. 5, potvrzením zaměstnavatelovým a orgánu závodního zastupitelstva zaměstnanců.
§ 3.
Do odborné patnáctileté činnosti uvedené v § 3, odst. 4 zákona č. 5/1907 ř.z. se započítává:
a) učitelská činnost uvedená v § 1, č. 1 nejvyšší výměrou 10 roků;
b) studijní doba uvedená v § 1, č. 2 nejvyšší výměrou 3 roků;
c) činnost uvedená v § 1, č. 3 celá, byl-li magistr farmacie zaměstnán vedle toho nejméně 1 rok ve veřejné lékárně;
d) odborná činnost uvedená v § 1, č. 4 a 5 celá, byl-li magistr farmacie zaměstnán vedle toho nejméně 3 roky ve veřejné lékárně.
§ 4.
Do odborné pětileté činnosti uvedené v § 3, odst. 4 zákona č. 5/1907 ř.z. se započítávají:
a) činnosti uvedené v § 1, č. 1 a 2 nejvyšší výměrou 2 roků,
b) činnost uvedená v § 1, č. 3 nejvyšší výměrou 4 roků,
c) činnosti uvedené v § 1, č. 4 a 5 nejvyšší výměrou 3 roků.
§ 5.
Do odborné patnáctileté, po případě pětileté činnosti uvedené v § 3, odst. 4 zákona č. 5/1907 ř.z. se započítává činnost uvedená v § 1 též, byla-li vykonávána před účinností tohoto nařízení.
§ 6.
Nařízení ze dne 2. října 1918, č. 360 ř. z., kterým se označují zaměstnání s farmaceutickým povoláním souvislá nebo jemu příbuzná, se ruší.
§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr zdravotnictví.
 
Fierlinger v.r.
Gottwald v.r.
Ďuriš v.r.
Ursíny v.r.
Dr. Pietor v.r.
gen. Svoboda v.r.
gen. Hasal v.r.
Nosek v.r.
Dr. Procházka v.r.
Dr. Šrobár v.r.
Majer v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Clementis v.r.
Kopecký v.r.
gen.Dr. Ferjenčík v.r.
Laušman v.r.
Lichner v.r.