dnes je 26.5.2024

Input:

118/1948 Sb., Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků, ve znění účinném k 1.11.1990

č. 118/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 28. dubna 1948
o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
116/1949 Sb.
(k 1.7.1951)
nepřímo, změna kompetencí
161/1949 Sb.
(k 1.1.1949)
ruší § 15
63/1950 Sb.
(k 3.7.1950)
ruší § 1, pokud z dosahu zákona vylučuje obchodní činnost provozovanou státními finančními monopoly
86/1950 Sb.
(k 1.8.1950)
ruší § 22 až 26
88/1950 Sb.
(k 1.8.1950)
ruší § 22 až 26
133/1950 Sb.
(k 29.9.1950)
ruší § 1, pokud z dosahu zákona vylučuje obchodní činnost provozovanou státním finančním monopolem lihovým
64/1951 Sb.
(k 30.7.1951)
mění, doplňuje
3/1953 Sb.
(k 1.1.1953)
ruší § 14 a § 16
64/1961 Sb.
(k 6.7.1961)
ruší § 4 odst. 3, § 14 odst. 7 a 8
403/1990 Sb.
(k 1.11.1990)
ruší § 6 odst. 1
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Organisace velkoobchodní činnosti.
§ 1.
(omezení použitelnosti 63/1950 Sb. a 133/1950 Sb.)
Velkoobchodní činnost, s výjimkou obchodu zahraničního a obchodní činnosti provozované státními finančními monopoly, se vyhrazuje podnikům pověřeným ministrem vnitřního obchodu.
§ 2.
(1) Velkoobchodní činností podle tohoto zákona se rozumí po živnostensku v tuzemsku prováděný nákup zboží vlastním nebo cizím jménem na vlastní nebo cizí účet a jeho další zcizování (v téže podstatě nebo po změnách, jimiž se zboží přizpůsobuje ve smyslu § 38a) živnostenského řádu nebo podle § 54 živnostenského zákona potřebám kupujícího, aby byl umožněn jeho odbyt) fysickým nebo právnickým osobám, které je dále prodávají, ve svém podniku zpracují nebo spotřebují, a spotřebitelům ve velkém. Činnost komisionáře a jednatele je vždy činností velkoobchodní.
(2) Za velkoobchodní činnost podle tohoto zákona se pokládá činnost uvedená v odstavci 1 u společenstev výdělkových a hospodářských, zřízených podle zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o výdělkových a hospodářských společenstvech, na Slovensku u družstev, zřízených podle §§ 223 a násl. zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákonu, i když není provozována po živnostensku.
(3) Ministr vnitřního obchodu určí vyhláškou v Úředním listě, kdo se v jednotlivých oborech velkoobchodní činnosti považuje za podnikového zpracovatele, spotřebitele a spotřebitele ve velkém.
(4) Ministr vnitřního obchodu může stanoviti, ve kterých obchodních oborech nebo u kterých podniků velkoobchodní činnost nepodléhá tomuto zákonu. Opatření všeobecné povahy vyhlásí v Úředním listě.
§ 3.
Ministr vnitřního obchodu stanoví vyhláškou v Úředním listě, ve kterých oborech a v jakém rozsahu mohou výrobci nebo dovozci přímo dodávati suroviny, polotovary, hotové výrobky a pomocné látky všech druhů výrobním podnikům.
§ 4.
(1) Velkoobchodní činností pověří ministr vnitřního obchodu národní podniky obchodní a výjimečně může pověřiti také jiné podniky nebo orgány, při čemž zároveň určí rozsah této činnosti.
(2) Podniky pověřené podle odstavce 1, věty druhé jsou povinny provozovati velkoobchodní činnosti odděleně od své ostatní činnosti. Ministr vnitřního obchodu dozírá na tuto velkoobchodní činnost a může ji kdykoliv svými nebo jím pověřenými orgány přezkoumávati a udíleti pro ni závazné pokyny.
(3) (zrušen 64/1951 Sb.)
Oddíl II.
Rozsah znárodnění.
§ 5.
Za velkoobchodní podniky se pokládají, pokud se neprokáže opak, všechny podniky, které provozují činnosti uvedenou v § 2, odst. 1 a 2, zejména všechny podniky, které byly dne 25. února 1948 členy Hospodářské skupiny velkoobchodu a zahraničního obchodu.
§ 6.
(1) (zrušen 403/1990 Sb.)
(2) U podniků provozujících zároveň velkoobchodní činnosti podle tohoto zákona a zahraniční obchod podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 119 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, dohodnou se ministři vnitřního obchodu a zahraničního obchodu,