dnes je 16.4.2024

Input:

118/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci, platné do 29.11.1990

č. 118/1965 Zb.
[zrušené č. 45/1991 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 13. září 1965
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci
Dne 27. března 1965 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci.
Dohoda podle svého článku 5 vstoupila v platnost výměnou nót obou stran o jejím schválení, tj. dnem 19. srpna 1965.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Italské republiky vedeny snahou rozvíjet hospodářské vztahy mezi oběma státy se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany se zavazují pomáhat a podporovat šíření vědecké a technické spolupráce mezi oběma státy na úseky národního hospodářství, průmyslu a zemědělství: v oblasti průmyslu a zemědělství; v oblasti průmyslu zvláště v oboru chemie, energetiky, strojírenství, metalurgie, automatizace, dopravy a v oboru vědeckého řízení.
Článek 2
Pro uskutečnění cílů podle článku 1 smluvní strany usnadní zejména:
a) výměnu vědecké a technické dokumentace,
b) vzájemné konzultace expertů,
c) povolování stipendií ke studiu na universitách a vědeckých ústavech a pro školení odborníků v průmyslových závodech,
d) organizování konferencí jakož i vědeckých a technických kursů,
e) vypracování projektů a studií, týkajících se zřizování nových průmyslových podniků a jejich zařízení,
f) postupování patentů a výrobních licencí.
Článek 3
Obě smluvní strany jmenují stále komise, které budou zajišťovat realizaci ustanovení článku 2 a řešit otázky vyplývající z provádění této Dohody.
Článek 4
Stálé komise se budou scházet střídavě v Praze a v Římě v zásadě jednou ročně. Na zasedáních se budou zabývat ročními plány vědeckých a technických výměn, jakož i dalšími náměty směřujícími k rozšiřování a rozvíjení vědecké a technické spolupráce mezi oběma státy.
K účasti na jednáních stálých komisí mohou být přizváni experti hospodářských organizací, jakož i zástupci zúčastněných společností, institucí, vědeckých ústavů a vysokých škol.
Článek 5
Tato Dohoda bude předložena ke schválení příslušným ústavním orgánům obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.
Tato Dohoda je sjednána na dobu 5 let, počínaje dnem vstupu v platnost. Nebude-li Dohoda vypovězena jednou ze smluvních stran šest měsíců před uplynutím platnosti, bude mlčky považována za prodlužovanou z roku na rok.
Dáno v Praze dne 27. března 1965 ve dvou vyhotoveních v jazyce francouzském.
Za vládu
 
Československé socialistické republiky:
Antonin Mrázek v. r.
Italské republiky:
Mario Zagari v. r.
 
Za vládu