dnes je 19.4.2024

Input:

119/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu, platné do 31.12.1947

č. 119/1945 Zb.
[zrušené č. 226/1947 Zb.]
DEKRET
PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o přechodné úpravě vojenského trestního řádu.
K návrhu vlády a v dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) V době nezbytně nutné potřeby, která skončí dnem, jenž bude určen vládním nařízením, je předpisů zákona ze dne 5. července 1912, čís. 131 ř. z. (zák. čl. XXXIII/1912) o vojenském trestním řádu ve znění zákonů a nařízení jej doplňujících a pozměňujících, použíti se změnami v tomto dekretu uvedenými.
(2) Ustanovení vojenského trestního řádu, která odporují ustanovením tohoto dekretu, pozbývají platnosti, obživnou však dnem, který bude určen vládním nařízením (odst. 1).
§ 2.
(1) Vojenskou soudní trestní pravomoc vykonávají:
1. vojenské soudy I. stolice,
2. nejvyšší vojenský soud.
(2) Vojenské soudy I. stolice vykonávají samosoudcem pravomoc brigádních soudů (§ 20 voj. tr. ř.) podle předpisů pro ně platných a nalézací pravomoc divisních soudů (§ 21, čís. 1 voj. tr. ř.) ve složení a podle předpisů pro ně platných.
§ 3.
U vojenského soudu I. stolice rozhoduje místo nalézacího soudu jeden důstojník justiční služby jako samosoudce,
a) o všech trestných činech, které dosud patřily do věcné příslušnosti brigádních soudů,
b) o jiných trestných činech, na které je v zákoně stanoven trest na svobodě do jednoho roku nebo trest na penězích nebo trest odnětí vojenské hodnosti, a to buď některý z těchto trestů nebo několik zároveň,
c) o trestných činech, na které je v zákoně sice stanoven trest na svobodě delší jednoho roku, nikoliv však delší pěti let, ale navrhne-li žalobce v obžalobě, aby byl uložen trest na svobodě do jednoho roku.
§ 4.
Proti rozsudkům samosoudce podle § 3, písm. a) až c) lze podati odvolání ve stejném rozsahu jako proti rozsudkům brigádních soudů (§ 332 voj. tr. ř.).
§ 5.
(1) Konati řízení a rozhodovati o odvoláních proti rozsudkům samosoudce podle § 4 náleží nejvyššímu vojenskému soudu v senátě složeném z presidenta nebo místopresidenta jako předsedy a ze dvou radů nejvyššího vojenského soudu. O odvolacím řízení platí obdobné ustanovení XIX hlavy, §§ 340 až 352 vojenského trestního řádu.
§ 6.
Kde se dosavadní ustanovení vojenského trestního řádu vztahuje na brigádní a divisní soudy jako soudy nalézací jest nutno tím rozuměti vojenský soud I. stolice, kde se vztahují na divisní soudy jako soudy odvolací jest tím rozuměti nejvyšší vojenský soud.
§ 7.
(1) Žalobci u vojenských soudů jsou:
1. u vojenského soudu I. stolice vojenský prokurátor,
2. u nejvyššího vojenského soudu generální vojenský prokurátor.
(2) Všude, kde se vojenský trestní řád vztahuje na funkcionáře vojenského prokurátora, jest tím rozumět vojenského prokurátora, kde se vztahuje na vojenského prokurátora v řízení před II. stolicí, jest tím rozumět generálního vojenského prokurátora.
§ 8.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
gen. Svoboda v. r.