dnes je 26.5.2024

Input:

119/1946 Sb., Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže

č. 119/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. dubna 1946
o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 2. října 1945, č. 86 Sb., o znovu vybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže:
Čl. I.
Služební a platové poměry příslušníků finanční stráže se řídí nadále předpisy platnými pro tyto příslušníky dne 29. září 1938, a to se změnami vyplývajícími z tohoto nařízení.
Čl. II.
(1) Ustanovení dílu III. části druhé vládního nařízení ze dne 19. prosince 1930, č. 202 Sb., kterým se provádějí předpisy o organisaci finanční stráže a upravují její služební a některé platové poměry, se zrušují.
(2) Kde se ve vládním nařízení č. 202/1930 Sb. mluví o zřízencích finanční stráže, rozumějí se tím gážisté finanční stráže mimoslužební třídy (dále gážisté finanční stráže).
(3) Ve vládním nařízení č. 202/1930 Sb. se ustanovení §§ 35 a 36 zrušují a ustanovení §§ 5, 9, 12, 15, 16, 17, § 21, odst. 4, §§ 33, 34, 38, 40 a § 44, odst. 1, se mění nebo doplňují a znějí takto:
§ 5.
Sbor finanční stráže se skládá z úředníků finanční služby strážní a gažistů finanční stráže mimo služební třídy (dále gažistů finanční stráže).
§ 9.
Díl I. platí pro úředníky finanční služby strážní, díl II. pro gažisty finanční stráže a díl III. pro všechny příslušníky finanční stráže, pokud z tohoto nařízení jinak neplyne.
§ 12.
(1) Úředníci finanční služby strážní jsou státními pragmatikálními úředníky III. služební třídy, při čemž pro ně platí odchylky vyplývající z tohoto nařízení.
(2) Služební místa úředníků finanční služby strážní se systemisují podle svého významu a se zřetelem na způsob služby v rámci stanovené normální potřeby sil ve 4. až 8. platové stupnici.
§ 15.
Systemisace služebních míst.
Služební místa gažistů finanční stráže se systemisují v I., II. a III. platové stupnici.
§ 16.
Čekatelé finanční stráže.
(1) Čekatelem finanční stráže (dále čekatel) může býti ustanoven jen, kdo splnil mimo všeobecné podmínky pro ustanovení ve státní službě ještě tyto zvláštní podmínky:
a) dovršil nejméně 21. rok věku a nepřekročil 25. rok věku,
b) vykonal zákonitou vojenskou službu presenční se zbraní,
c) jest svobodný, ovdovělý nebo rozloučený, bezdětný a bez vyživovacích závazků,
d) úspěšně absolvoval jednoroční učební běh spojený se školou měšťanskou nebo jiné vzdělání rovnocenné,
e) má tělesnou výšku neméně 168 cm a
f) má duševní a tělesnou způsobilost zjištěnou úředním lékařem, určeným finanční správou, jakož i ostatní vlastnosti nezbytné pro službu ve finanční stráži.
(2) Ministerstvo financí může v případech hodných mimořádného zřetele povoliti úchylku od zvláštních podmínek stanovených v odstavci 1, písm. a) až e).
(3) Čekatelská doba se stanoví jedním rokem, musí býti strávena ve sboru finanční stráže a je započitatelná pro zvýšení služného.
(4) Čekateli náleží po čekatelskou dobu služební plat III. platové stupnice a služební titul „pomocný dozorce finanční stráže“.
(5) Při nástupu