dnes je 26.5.2024

Input:

119/1948 Sb., Zákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství

č. 119/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 28. dubna 1948
o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Zásady organisace.
§ 1.
Ministr zahraničního obchodu upravuje, řídí a kontroluje dovoz, vývoz a průvoz zboží všeho druhu, jakož i mezinárodní zasilatelství, a rozhoduje v dohodě s ministrem financí o potřebných úhradách do ciziny.
§ 2
(1) Zahraniční obchod a mezinárodní zasilatelství se vyhrazují podnikům, které ministr zahraničního obchodu určí nebo zřídí vyhláškou v Úředním listě. Při tom rozhodne o jejich formě, vymezí rozsah a určí způsob jejich činnosti.
(2) Den, od kterého zahraniční obchod s určitým druhem zboží nebo mezinárodní zasilatelství budou vyhrazeny podnikům uvedeným v odstavci 1, stanoví ministr zahraničního obchodu vyhláškou v Úředním listě.
(3) Vyžadují-li to důležité hospodářské důvody, může ministr zahraničního obchodu opatření učiněná podle odstavce 1 nebo 2 změniti; může též zřizovati další podniky a slučovati, děliti a rušiti podniky zřízené podle tohoto zákona.
(4) Ministr zahraničního obchodu může, vyžaduje-li to zájem československého hospodářství, povoliti výjimku z ustanovení odstavce 1.
§ 3.
(1) Zahraničním obchodem se podle tohoto zákona rozumí dovoz a vývoz zboží všeho druhu, prováděný vlastním jménem a na vlastní nebo cizí účet včetně záznamního styku podle § 62 a § 63 celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb.
(2) Mezinárodním zasilatelstvím se podle tohoto zákona rozumí činnost ve smyslu čtvrtého titulu čtvrté knihy všeobecného zákoníka obchodního nebo čtvrtého titulu druhé části zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákonu, a souvisících předpisů, pokud směřuje ke styku s cizinou.
(3) Tento zákon se nevztahuje na mincované nebo nezpracované zlato a stříbro, platinu a kovy skupiny platinové, cenné papíry, směnky, šeky, pověřovací listy, poukázky, peníze, pojistky a vkladní knížky.
(4) Další druhy zboží a případy, na které se ustanovení tohoto zákona nevztahují, stanoví ministr zahraničního obchodu vyhláškou v Úředním listě.
§ 4.
(1) Podniky určené nebo zřízené podle § 2 pro provozování zahraničního obchodu nakupují a prodávají v tuzemsku a v zahraničí podle směrnic stanovených vládou na podkladě plánu zahraničního obchodu.
(2) Podniky určené nebo zřízené podle § 2 provádějí své peněžní transakce prostřednictvím Živnostenské banky, národního podniku v Praze.
Oddíl II.
Rozsah a účinky znárodnění.
§ 5.
(1) Ministr zahraničního obchodu může určiti vyhláškou v Úředním listě s účinky doručení, které z podniků, jež kdykoliv v období ode dne 1. ledna 1946 do dne určeného podle § 2, odst. 2 provozovaly po živnostensku zahraniční obchod nebo mezinárodní zasilatelství, se znárodňují zestátněním, jakož i, kterým dnem se tak děje. Obdobně tak ministr zahraničního obchodu může učiniti samostatným výměrem stran částí jednotlivých majetkových podstat nebo jednotlivých majetkových kusů uvedených podniků.
(2) U podniků provozujících po živnostensku zároveň zahraniční obchod podle tohoto zákona i velkoobchodní činnost podle zákona ze