dnes je 21.7.2024

Input:

119/1948 Sb., Zákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, ve znění účinném k 1.7.1980

č. 119/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 28. dubna 1948
o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
86/1950 Sb.
(k 1.8.1950)
ruší § 23 až 27
88/1950 Sb.
(k 1.8.1950)
ruší § 23 až 27
37/1952 Sb.
(k 1.8.1952)
nepřímo, změna kompetencí
85/1953 Sb.
(k 21.10.1953)
doplňuje
11/1959 Sb.
(k 1.3.1959)
nepřímo, změna kompetencí
42/1980 Sb.
(k 1.7.1980)
ruší § 1 až 4
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Zásady organisace.
§ 1. až § 4.
(zrušeny 42/1980 Sb.)
Oddíl II.
Rozsah a účinky znárodnění.
§ 5.
(1) Ministr zahraničního obchodu může určiti vyhláškou v Úředním listě s účinky doručení, které z podniků, jež kdykoliv v období ode dne 1. ledna 1946 do dne určeného podle § 2, odst. 2 provozovaly po živnostensku zahraniční obchod nebo mezinárodní zasilatelství, se znárodňují zestátněním, jakož i, kterým dnem se tak děje. Obdobně tak ministr zahraničního obchodu může učiniti samostatným výměrem stran částí jednotlivých majetkových podstat nebo jednotlivých majetkových kusů uvedených podniků.
(2) U podniků provozujících po živnostensku zároveň zahraniční obchod podle tohoto zákona i velkoobchodní činnost podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků, dohodnou se ministři zahraničního obchodu a vnitřního obchodu, přihlížejíce k tomu, zda převažuje význam podniku pro zahraniční nebo pro vnitřní obchod, podle kterého z obou zákonů se bude postupovati.
(3) Provozování zasilatelství omezeného na tuzemsko není tímto zákonem dotčeno.
§ 6.
(1) Znárodněním nabude stát vlastnictví k znárodněnému majetku.
(2) Znárodnění se týká
a) nemovitostí, budov, zařízení,
b) příslušenství podniku počítajíc v to všechny movitosti a práva (licence, živnostenská oprávnění, známky, vzorky, vodní práva a pod.), směnky, cenné papíry, vkladní knížky, hotovosti a pohledávky,
c) jiných movitostí a práv než která jsou příslušenstvím podniku.
(3) Majetku uvedeného v odstavci 2 se znárodnění týká, slouží-li nebo je-li určen provozu znárodněného podniku, i když náleží někomu jinému než vlastníku podniku. Patentů a zásob zboží se znárodnění týká jen, patří-li vlastníku nebo provozovateli znárodněného podniku.
(4) Spolu s podnikem se znárodňují v rozsahu plynoucím z ustanovení odstavců 2 a 3:
a) veškeré podniky a závody náležející vlastníku nebo provozovateli znárodněného podniku,
b) veškeré podniky a závody, které tvoří s podnikem znárodněným hospodářský celek, i když náleží někomu jinému než vlastníku znárodněného podniku.
(5) Náleží-li znárodněný podnik komanditní společnosti na akcie, akciové společnosti, společnosti s ručením obmezeným nebo těžařstvu, znárodňuje se veškerý jejich majetek, jakož i ve stejném rozsahu podniky koncernové, u kterých jim náleží více než polovina základního kapitálu nebo na které mají rozhodující vliv.
(6) Ministr zahraničního obchodu může vyjmouti ze znárodnění jednotlivé majetkové kusy, majetkové soubory nebo práva, pokud jich není nezbytně třeba k provozu podniku zřízeného nebo určeného podle § 2, a ponechati je dosavadnímu vlastníku, kterému může zároveň uložiti podmínky, zejména že do stanovené lhůty zřídí ve prospěch takového podniku služebnost nebo užívací právo.
(7) O rozsahu znárodnění podle odstavců 2 až 5 rozhoduje v pochybnostech ministr zahraničního obchodu.
Oddíl III.
Právní poměry podniků