dnes je 22.6.2024

Input:

119/1950 Sb., Nařízení o podrobovacím řízení, platné do 30.6.1961

č. 119/1950 Zb.
[zrušené č. 60/1961 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministerstva financí
ze dne 1. srpna 1950
o podrobovacím řízení.
Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem vnitra podle § 59 odst. 1 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním:
§ 1
V podrobovacím řízení mohou být na žádost obviněného projednány:
a) přestupky zkrácení nebo ohrožení cla nebo daně vybírané se clem podle §§ 61 a 62 trestního zákona správního, nečiní-li zkrácená nebo ohrožená daň nebo clo nebo jejich součet více než 10.000 Kčs;
b) přestupky při oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 63 cit. zák., jimiž byly porušeny zákazy nebo vymezení vydané na ochranu finančních zájmů státu, jde-li o porušení méně závažné a nečiní-li zároveň obecná cena zboží více než 20.000 Kčs;
c) přestupky devisové podle § 64 cit. zák., jde-li o dovoz, vývoz nebo průvoz platidel, nebo o vývoz darů nebo cenných předmětů, nečiní-li hodnota darů nebo cenných předmětů více než 20.000 Kčs a jde-li o platidla, více než 10.000 Kčs.
§ 2
Podrobovací řízení u přestupků uvedených v § 1 může být provedeno jen v případech, kdy:
a) přestupek nebo pokus o něj byl spáchán v cestovním styku osobou, která nemá bydliště na území Československé republiky, anebo
b) přestupek nebo pokus o něj byl spáchán při výstupu z území Československé republiky osobou, která má bydliště na tomto území.
§ 3
Podrobovacího řízení nesmí být použito:
a) vyplývá-li ze způsobu nebo povahy činu, že jím byl nebo měl být projeven nepřátelský postoj k lidově demokratickému zřízení republiky, nebo
b) nasvědčují-li okolnosti případu zřejmě tomu, že jde o čin připravovaný se zvláštní promyšleností nebo o čin, na němž je zúčastněna jiná osoba, nebo o pachatele již trestaného, nebo
c) jde-li o souběh přestupků uvedených v § 1 s jinými přestupky nebo s trestným činem.
§ 4
Podrobovací řízení provádějí orgánové trestní a celní služby finanční.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1950.
 
Zápotocký v.r.
Kabeš v.r.