dnes je 21.4.2024

Input:

119/1962 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu, platné do 30.6.1972

č. 119/1962 Zb.
[zrušené č. 32/1972 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy a spojů
ze dne 24. listopadu 1962
o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a krajskými národními výbory podle §16 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb., podle §2 vládního nařízení č. 107/1949 Sb., o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu, a podle §44 odst. 2 a §192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Úvodní ustanovení
§ 1
Plnění úkolů v silniční dopravě závisí podstatně na stavu a využití silničních vozidel pro motorovou dopravu, tj. vlastních motorových vozidel, jejich přívěsů a návěsů (dále jen „vozidel“). Provedením této vyhlášky se vytvoří ekonomické a technické předpoklady pro využití a údržbu vozidel, prodloužení celkové doby jejich upotřebitelnosti, snížení vlastních nákladů provozu, odkrytí vnitřních rezerv, a tím i pro zajištění hospodárnosti a bezpečnosti provozu.
§ 2
(1) Držitelé vozidel jsou povinni používat technicko-hospodářských i ostatních norem, stanovených touto vyhláškou. Projeví-li se tyto normy v provozu silniční dopravy jako málo účinné, nahradí je neprodleně držitel vozidla po projednání s příslušným orgánem ROH normami účinnějšími a vyhlásí je v rámci své pravomoci. Změny norem jsou držitelé vozidel povinni oznámit příslušnému okresnímu národnímu výboru sídla podniku a své nadřízené organizaci. Normy výkonů vozidel pro jednotlivé práce a stupně pravidelné údržby měnit nelze.
(2) Vozidla se musí udržovat tak a při jejich provozu se musí používat takového způsobu jízdy, aby se nepřekračovaly normy spotřeby pohonných hmot a mazadel, normy nákladů na údržbu,opravy a normy nákladů na pláště a aby se přitom dosáhly, popř. překročily normy výkonů vozidel do středních a generálních oprav a normy upotřebitelnosti vozidel. Za tím účelem jsou držitelé vozidel povinni všechny zaměstnance, pracující v silniční dopravě s obsahem technicko-hospodářských norem seznámit.
(3) Držitelé vozidel jsou povinni využívat generálních oprav k modernizování svých vozidel a k jejich vybavování zařízením pro mechanizaci nakládacích a vykládacích prací.
(4) Držitelé vozidel jsou povinni běžně zaznamenávat a ve stanovených lhůtách kontrolovat výkony vozidel, spotřebu pohonných hmot a mazadel, náklady na údržbu a opravy a náklady na pláště. Zjistí-li držitel vozidla překročení normy spotřeby, nebo normy nákladů, je povinen, aby zajistil hospodárný provoz, učinit potřebná opatření. O provozu vozidel socialistických organizací musí držitel vést předepsané záznamy. Podrobnosti o vedení těchto záznamů a jejich vzory stanoví zvláštní předpisy. Příkaz k jízdě (denní záznam o výkonu vozidla, záznam o provozu osobního automobilu a motocyklu), potvrzený odpovědným zástupcem držitele vozidla, je na požádání kontrolních orgánů řidič povinen předložit k nahlédnutí.
§ 3