dnes je 28.5.2024

Input:

12/1946 Sb., Zákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.

č. 12/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 19.prosince 1945,
jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.
Prozatímní Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Prozatímní Národní shromáždění schvaluje a znovu usnáší jako ústavní dekret presidenta republiky ze dne 3.srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.), o obnovení právního pořádku, se změnami a doplňky v tomto zákoně uvedenými.
Článek II.
Ustanovení čl. 6, odst. 1, písm. a) a b) citovoného ústavního dekretu se nevztahují na rozhodnutí, která se týkají veřejných dávek, veřejného úvěru a organisačních opatření v oboru peněžnictví.
Článek III.
Z důvodu uvedeného v čl. 6, odst. 1, písm. b) ústavního dekretu lze zrušiti nebo změniti rozhodnutí, vydaná v době nesvobody, též v případech, kdy rozhodnutí bylo vydáno bez právního předpisu.
Článek IV.
Z důvodu, že na osoby v řízení zúčastněné byl učiněn nátlak, lze podle čl. 6, odst. 1, písm. c) ústavního dekretu zrušiti nebo změniti rozhodnutí, vydaná v době nesvobody, v případech, kdy nebylo rozhodnuto po právu nebo tak, jak by bylo bývalo rozhodnuto v době svobody podle ustálené prakse.
a) protože se stranou nebo osobou jí blízkou bylo zle nakládáno, nebo že jim byla způsobena újma na těle, svobodě, cti, majetku nebo výdělku nebo že jim bylo takovou újmou pohrozeno a strana z toho důvodu a pro poměry doby nesvobody nemohla řádně hájiti své zájmy, nebo
b) protože svědek nebo znalec, na něhož nebo na jehož osoby blízké byl v řízení činěn takový nátlak, nepodal z toho důvodu a pro poměry doby nesvobody správné nebo úplné svědectví nebo posudek, nebo
c) protože soudce nebo úředník, který prováděl řízení nebo vydal rozhodnutí, jednal pod takovým nátlakem anebo jednal podle služebního pokynu nebo podle pokynu okupačního orgánu.
Článek V.
(1) Ustanovení čl. 9, odst. 2 ústavního dekretu platí, pokud jde o trestní nálezy správní, toliko v případech, kdy trestní čin byl spáchán převážně z toho důvodu, aby jím pachatel přispěl k osvobození Československé republiky nebo aby jím pomohl osobám, které samy nebo jejichž osoby blízké byly persekvovány z důvodů národních, rasových nebo politických nebo kterým taková persekuce hrozila.
(2) Ustanovení čl. 9, odst. 3 téhož dekretu neplatí pro trestní nálezy správní.
Článek VI.
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí zatím jen v zemích České a Moravskoslezské. Týmž dnem nabývají v plném rozsahu účinnosti i čl. 6 a čl. 9, odst. 2 a 3 ústavního dekretu, a to v úpravě vyplývající z tohoto zákona.
(2) Vláda se zmocňuje, aby stanovila nařízením, že ustanovení tohoto zákona včetně ustanovení citovaného dekretu platí také na Slovensku.
(3) V příloze se uveřejňuje úplné znění citovaného dekretu v úpravě tohoto zákona.
(4) Tento zákon provedou všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Stránský v. r.
Lichnera
Šikorý v. r.
Dr.Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Nosek v. r.
Dr.Nejedlý v. r.
Dr.Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Šoltéza
Dr.Pietor v. r.
Šrobára
gen.Hasal v. r.
Hála v. r.
Procházku
Majer v. r.
Dr.