dnes je 26.5.2024

Input:

12/1948 Sb., Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství, platné do 31.12.1977

č. 12/1948 Zb.
[zrušené č. 100/1977 Zb.]
ZÁKON
ze dne 22. ledna 1948
o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Osoby, které jsou podle předpisů o ochraně lesů, polí, myslivosti a rybářství ustanoveny k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství a vykonaly služební přísahu, jsou povinny nositi při výkonu služby služební odznak podle tohoto zákona.
§ 2.
(1) Služební odznak, vyobrazený v příloze k tomuto zákonu, která je jeho součástí, je vyroben z bílého kovu a má tvar elipsy; uprostřed elipsy je malý státní znak, jehož výška je 5 cm a šířka 3.7 cm. V hořejší části obvodového pásu je nápis „Přísežná stráž“, na Slovenská „Prísažná stráž“.
(2) Služební odznak vydá okresní národní výbor osobám, které jsou povinny jej nositi; pořizovací náklady hradí ten, kdo tyto osoby ustanovuje.
§ 3.
Osoby uvedené v § 1 jsou při výkonu služby povinny nositi služební odznak (§ 2) viditelně na levé straně prsou. Jiným osobám není dovoleno jej nositi.
§ 4.
Kdo neplní povinnost podle § 1, nebo kdo v rozporu s ustanovením § 3, druhé věty nosí služební odznak, bude potrestán - nejde-li o čin trestný soudně - okresním národním výborem pro správní přestupek pokutou do 5000,- Kčs nebo vězením (uzamčením) do 14 dnů nebo oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 14 dnů. Byl-li vedle pokuty uložen trest na svobodě, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) přesahovati 14 dnů.
§ 5.
Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost předpisů, pokud upravují stejnou věc jako tento zákona; zejména se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 10. října 1940, č. 435 Sb., o zevním označení přísežné stráže, a zároveň zákon ze dne 21. února 1885, č. 41 čes. Z.z., o zevnějším označení strážných přísežných zřízenců k ochraně zemědělství a honitby, spolu s vyhláškou místodržitele v Čechách ze dne 2. října 1885, č. 42 čes. Z.z., dále zákon ze dne 29. května 1887, č. 75 mor. Z.z., o zevnějším označení hlídačů, k ochraně zemědělství ustanovených a pod přísahou vzatých, a zákon ze dne 29. května 1887, č. 33 slez. Z.z., o zevnějším označení hlídačů k ochraně zemědělství ustanovených a pod přísahou vzatých, spolu s vyhláškou zemského presidenta slezského ze dne 12. července 1887, č. 34 slez. Z.z., ve znění nařízení ze dne 12. června 1903, č. 39 slez. Z.z. a ze dne 17. srpna 1925, č. 23 slez. Z.z.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti tři měsíce po vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Ďuriš v. r.
 
Příloha k zákonu č. 12/1948 Sb.
Obrázek služebního odznaku přísežné stráže je v částce 12/1948 Sb.zákonů na straně 312.