dnes je 22.6.2024

Input:

12/1949 Sb., Vládní nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954

č. 12/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. ledna 1949
o zemědělských referátech krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1) U každého krajského národního výboru se zřizuje zemědělský referát. Zemědělský referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem vnitra.
(2) V čele zemědělského referátu je zemědělský referent; při jeho volbě má býti především vzat zřetel na členy krajského národního výboru, kteří jsou zemědělskými odborníky.
§ 2.
(1) Zemědělský referát obstarává krajskou správu ve věcech zemědělských.
(2) Bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) plní zemědělský referát krajských národních výborů zejména tyto úkoly:
1. Vypracovává ve svém oboru (odstavec 1) dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;
2. pečuje o zvýšení životní úrovně zemědělského lidu se zvláštním zřetelem na potřebu ulehčení a zlepšení domácí práce venkovských žen a na jejich postavení v rodině, v domácnosti, ve výrobě a ve veřejném životě;
3. pečuje o rostlinnou výrobu ve všech jejích oborech, o její zvelebování, rostlinolékařskou ochranu a ochranu zvířat užitečných zemědělství a o zajištění sklizně pro účely lidově demokratického hospodářství;
4. pečuje o živočišnou výrobu všech oborů (chov koní, dobytkářství, drůbežnictví, rybářství, včelařství, chov drobných hospodářských zvířat, kožešinových zvířat, bource morušového a pod.) a o její zvelebování, včetně výživy hospodářských zvířat, a o její zdravotní ochranu;
5. obstarává v lesním hospodářství mimo úkoly uvedené pod č. 3 též věci odvozu dříví z lesa a pečuje o myslivost a lesotechnickou ochranu půdy, vod a podnebí;
6. pečuje o ulehčení zemědělské práce a o její zhospodárnění technicko-hospodářskými úpravami pozemků, mechanisací zemědělství a účelnou výstavbu zemědělských budov, jejich zařízení a společných zařízení v obcích;
7. pečuje o zvýšení výrobnosti v zemědělství (na př. praktickým odborným výcvikem, podporováním soutěživosti a poradnictvím);
8. pečuje o pomocné akce pro zemědělství;
9. pečuje o budování zemědělského družstevnictví;
10. vyřizuje věci pozemkové reformy a konfiskací a národních správ zemědělského majetku.
(3) Pokud jde o obory stanovené v odstavcích 1 a 2, náleží k činnosti zemědělského referátu prováděti také správní trestní řízení.
§ 3.
Ministerstvo zemědělství vydá v dohodě s ministerstvem vnitra předpisy, jimiž se podrobně vymezí rozsah činnosti zemědělského referátu krajských národních výborů.
§ 4.
Dnem 1. února 1949 ujímají se krajské národní výbory krajské správy v oboru zemědělském, kterou dosud obstarávají zemské národní výbory, na Slovensku pak působnosti téhož druhu, kterou tam dosud vykonává pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1949; provedou je ministři