dnes je 16.4.2024

Input:

12/1954 Sb., Ústavní zákon o národních výborech

č. 12/1954 Zb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 3. března 1954
o národních výborech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1.
(1) Národní výbory jsou místními orgány státní moci pracujícího lidu Československa. Jako nejširší organisace pracujících opírají se ve své činnosti v krajích, okresech a obcích o svazek dělníků, rolníků a pracující inteligence.
(2) Národní výbory řídí ve svých obvodech hospodářskou a kulturní výstavbu socialismu podle směrnic vlády a zákonů republiky. Soustavně se starají, aby byly stále lépe a plněji uspokojovány rostoucí hmotné a kulturní potřeby pracujících. Veškerou svou činností pečují o člověka a jeho blaho a upevňují důvěru pracujících k orgánům lidově demokratického státu.
§ 2.
Národní výbory jsou krajské, okresní, městské, obvodní a místní, ústřední národní výbor hlavního města Prahy a ústřední národní výbor města Bratislavy. Ve své činnosti jsou národní výbory podřízeny vládě.
§ 3.
(1) Národní výbory jsou voleny pracujícím lidem krajů, okresů, měst, obvodů, vesnic a ostatních obcí na dobu tří let. Volební právo je obecné, rovné a přímé při tajném hlasování. Do národních výborů mohou volit občané, jakmile dosáhli věku 18 let; zvoleni mohou být občané, jakmile dosáhli věku 21 let.
(2) Členové národních výborů skládají tento slib: „Slibuji, že budu zachovávat věrnost lidu a republice, svou činností chránit a posilovat lidově demokratické zřízení a zachovávat zákony a nařízení“.
(3) Národní výbory jsou pod stálou kontrolou pracujícího lidu. Každý člen národního výboru je odpověden pracujícímu lidu a je povinen svým voličům skládat účty ze své činnosti i z činnosti celého národního výboru. Každý člen národního výboru může být kdykoli odvolán, rozhodnou-li o tom jeho voliči.
(4) Volby a způsob odvolávání členů národních výborů upravuje zákon.
§ 4.
Národní výbory řídí a kontrolují práci svých rad, odborů a ostatních orgánů; dbají o dodržování zákonů, nařízení a usnesení vlády a ostatních předpisů, střeží práva občanů, řídí místní hospodářskou a kulturní výstavbu a vytvářejí tak z našich měst a vesnic místa spokojenosti, radostné práce a blahobytu.
§ 5.
Národní výbory mohou k plnění svých úkolů vydávat pro svůj obvod nařízení. Podmínky pro vydávání takových nařízení stanoví zákon.
§ 6.
Národní výbory jsou řízeny vládou, při čemž národní výbor nižšího stupně je řízen národním výborem vyššího stupně a je mu odpověden.
§ 7.
Výkonným orgánem národního výboru je rada národního výboru. Národní výbor ji volí ze svých členů. Rady národních výborů jsou podřízeny vládě, při čemž rada je podřízena jednak svému národnímu výboru, jednak radě národního výboru vyššího stupně.
§ 8.
Na Slovensku vykonává v mezích příslušných ustanovení ústavy pravomoc vlády vůči národním výborům a jejich radám sbor pověřenců.
§ 9.
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej vláda.
 
Zápotocký v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Štoll v. r.
 
 
Dr. Dolanský v. r.
Málek v. r.
gen. arm. Dr. Čepička v. r.
Maurer v. r.
Kopecký v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Uher v. r.
Dr. Neuman v. r.
Barák v. r.
Nosek v. r.
Beran v. r.
Plojhar v. r.
David v. r.
Poláček v. r.