dnes je 16.4.2024

Input:

12/1955 Sb., Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955

č. 12/1955 Zb.
ZÁKON
ze dne 23. března 1955
o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Hlavní úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1955.
§ 1.
K zajištění proporcionálního rozvoje národního hospodářství, k zabezpečení dalšího růstu hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva a k upevnění obranyschopnosti republiky stanoví státní plán rozvoje národního hospodářství na rok 1955 tyto hlavní úkoly:
a) urychlit rozvoj zemědělské výroby, zejména zvýšením hektarových výnosů a užitkovosti hospodářských zvířat;
b) zvýšit těžbu uhlí a výrobu elektrické energie a provést opatření k dalšímu rozšíření palivové, energetické a rudné základny;
c) rozvíjet a dále zdokonalovat strojírenskou výrobu s cílem zvýšit technickou úroveň průmyslu, zemědělství i ostatních odvětví národního hospodářství, posílit obranu země a podstatně přispět k rozvoji zahraničního obchodu;
d) zvýšit a zkvalitnit výrobu zboží široké potřeby a zlepšit poskytování služeb obyvatelstvu;
e) podstatně zvýšit úroveň práce železniční a automobilové dopravy;
f) upevňovat v celém národním hospodářství nejpřísnější režim hospodárnosti, zejména podstatně snížit vlastní náklady a zvýšit produktivitu práce;
g) dále prohlubovat hospodářskou spolupráci se Sovětským svazem a s lidově demokratickými státy a rozšiřovat obchodní styky s ostatními zeměmi na základě zásady rovnoprávnosti a poskytování vzájemných výhod.
ČÁST DRUHÁ.
Rozvoj jednotlivých odvětví národního hospodářství a růst hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva.
§ 2.
Rozvoj průmyslu.
Hlavní směry v rozvoji průmyslové výroby se stanoví takto:
(1) V odvětví paliv a energetiky vzroste těžba uhlí o více než 5 % a zvýšením výroby elektrické energie o téměř 10 % se zlepší zásobování průmyslu a domácností elektrickým proudem. Plánované těžby uhlí bude dosaženo zejména lepším využíváním dosavadních kapacit, dalším zvyšováním mechanisace dolů a zvýšením rozsahu přípravných, otvírkových a skrývkových prací. K zajištění stálých pracovních sil bude i nadále zvyšována výstavba bytů pro horníky. Rozsah geologicko-průzkumných prací se zvýší a bude zaměřen na zajištění výstavby nových dolů v příštích letech. Plánovaného zvýšení výroby elektrické energie bude dosaženo především zvýšením instalovaného výkonu.
(2) V hutním průmyslu vzroste výroba v barevné metalurgii, jejíž objem se zejména v základních výrobcích téměř zdvojnásobí. Těžba železné rudy vzroste téměř o 15 %. Největší pozornost bude věnována geologickému průzkumu rudné základny i výstavbě zařízení pro zušlechťování rud. Zvýšení těžby rud bude dosaženo další mechanisací dolů. Zvýšení výroby surového železa bude dosaženo lepším využitím kapacity vysokých pecí při současném zvyšování podílu domácích rud ve vsázce. Budou učiněna opatření k zvýšení výroby úzkoprofilového válcovaného materiálu.
(3) V chemickém průmyslu se zvýší výroba umělých hnojiv o jednu třetinu a výroba umělých vláken pro lehký průmysl o více než jednu třetinu. Výroba spotřebního zboží v chemickém