dnes je 9.12.2023

Input:

12/1958 Zb., Nariadenie vlády Republiky československej o zrušení Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku a o zriadení Slovenského výboru pre výstavbu

12/1958 Zb.
Vládne nariadenie
z 21. marca 1958
o zrušení Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku a o zriadení Slovenského výboru pre výstavbu
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úprave v organizácii verejnej správy.
§ 1
Ústredná správa pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastná správa pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku sa zrušujú.
§ 2
(1) Zriaďuje sa Slovenský výbor pre výstavbu.
(2) Slovenský výbor pre výstavbu je podriadený Zboru povereníkov, ktorý vymenúva a odvoláva jeho predsedu a ďalších členov.
§ 3
(1) Doterajšia pôsobnosť Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu prechádza na Štátny výbor pre výstavbu a doterajšia pôsobnosť Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku na Slovenský výbor pre výstavbu, s výnimkou koordinácie plánu komplexnej bytovej a občianskej výstavby a plánu prieskumných a projektových prác. Okrem toho posudzuje Slovenský výbor pre výstavbu projektovú a rozpočtovú dokumentáciu schvaľovanú Zborom povereníkov.
(2) Na zabezpečenie svojich úloh môže Slovenský výbor pre výstavbu vydávať všeobecné právne predpisy.
§ 4
Podrobné vymedzenie úloh Štátneho výboru pre výstavbu a Slovenského výboru pre výstavbu a prenesenie niektorých úloh na výkonné orgány národných výborov v súvislosti s decentralizáciou riadenia komplexnej bytovej výstavby a so zrušením Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku vykoná vláda.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1958; vykonajú ho všetci členovia vlády.
 
Novotný v. r.
Široký v. r.
Dolanský v. r.
Kopecký v. r.
Inž. Jankovcová v. r.
Poláček v. r.
Barák v. r.
Inž. Šimůnek v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Plojhar v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Bakuľa v. r.
David v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Krosnář v. r.
Machačová v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Tesla v. r.
Uher v. r.
Beran v. r.
Jonáš v. r.
Reitmajer v. r.
Dr. Škoda v. r.
Inž. Černý v. r.
Dvořák v. r.
Dr. Kahuda v. r.
Generál plukovník Lomský v. r.
Dr. Neuman v. r.
Ouzký v. r.
Pospíšil v. r.
Inž. Púčik v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Zatloukal v. r.